Podrobnosti záznamu

Název
    Opera Corcontica
Místo vydání
    Vrchlabí
ISSN
    0139-925X
ISBN
    80-209-0133-7
    80-209-0202-3
    80-209-0218-X
    80-209-0240-6
    80-86418-06-5
    80-86418-11-1
    80-86418-17-0
    80-86418-22-7
    80-86418-24-3
    80-86418-31-6
    80-86418-36-7
    80-86418-58-8
    80-901384-7-0
    80-901384-8-9
    80-901384-9-7
    80-902489-4-2
    978-80-86418-00-1
    978-80-86418-63-6
    978-80-86418-71-1
    978-80-86418-76-6
    978-80-87706-41-1
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Corcontica
    Opera
Články z tohoto seriálu
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
    Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše)
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Jeskyně hříběcí v Krkonoších
    Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné)
    Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Spływy gruzowe w północnej części Karkonoszy
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších