Podrobnosti záznamu

Název
    Rudy
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Rudy
Články z tohoto seriálu
    25 let Ústavu nerostných surovin
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    100 let od smrti Joachima Barranda
    Akademik Vladimír Zoubek pětaosmdesátníkem
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Analytický výzkum a mineralogie
    Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Automatizace kresby důlních map v závodě RD Horní Benešov
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Banícke podnikanie v Ardove
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
    Blahopřání akademikovi Vladimíru Zoubkovi k osmdesátinám
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Dokonč.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 2.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 3.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 4.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 5.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 6.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač.
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Dedičné štôlne v banskoštiavnickom rudnom revíri
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Dobývanie soli vrtmi z povrchu
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Ekologické mapování
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Ekonomický výzkum v ÚVR
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    Fe-sulfidy z SHR
    Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Ing. Ján Baran, CSc. - 60ročný
    Ing. Zdeněk Doškář, CSc., sedmdesátníkem
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Nová banícka expozícia v baníckom muzeu v Rožňave
    Nové metody důlní gama karotáže
    Oceňování nerostných ložisek
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Počiatky mineralógie na Slovensku
    Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Príspevpok k termodynamike rozpúšťania zložiek sirníkových komplexných rúd a kolektívnych koncentrátov
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Selektívne lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Využitie matematicko-logického modelovania pri návrhoch dobývania
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Za racionálnější využívání paliv a energie