Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Místo vydání
    Plzeň
ISSN
    0232-738X
    0232-0738
ISBN
    80-7247-031-0
    80-7247-032-9
    80-85125-03-X
    80-85125-94-3
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Muzea
    Plzni
    Příroda
    Sborník
    Západočeského
Články z tohoto seriálu
    Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
    Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
    Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
    Stavba tělesa teplického ryolitu
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách