Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
ISSN
    1213-1962
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
    Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment
    Database of seismic wave travel times in the Bohemian Massif
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
    Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
    Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokální seismická mikrosíť Ostaš
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Microseismic activity of the Upper Morava basin and surroundings
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Observation of heights on the margin of subsidence depression
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Preliminary results of polynomial and rational approximations of some empirical dependences
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
    Recent earthquakes in the Orlik reservoir region
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    RUP2004 - High definition apparatus for Standalone, network and micro-array applications in seismic
    Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Waveletový rozklad seismologických signálů
    Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego
    Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů