Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Místo vydání
    Ostrava
ISSN
    0474-8476
ISBN
    80-7078-840-2
    80-7078-841-0
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Báňské
    Hornicko-geologická
    Ostravě
    Prací
    Řada
    Sborník
    školy
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Akademik Vladimír Zoubek k osmdesátníkem
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Cephalopoden-Fauna aus dem Fundort Roštín bei Kroměříž (unter-Tithon)
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Izotopický poměr C12/C13 v antraxolitech hydrotermálního uranového zrudnění
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Magnetická pole planet a jejich satelity
    Die Malm-Aptychen aus dem Fundorf Snežnica (innere Klippenzone, Westkarpaten)
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Návrh výpočtu středního směru
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Ohlédnutí za prof.dr. Jostem Wiedmannem
    On the Sixtieth Birthday of Prof. Ing. Josef Polický, CSc.
    On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Principles of optimatization of mineral deposit exploration programmes
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Působení slapových sil na horninový masiv
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Slapové síly a anomální geomechanické jevy
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Software package to analyze structural tectonic data
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Země-Měsíc jako dvojplaneta a k příčinám jejich vzájemného působení
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.