Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Místo vydání
    Ostrava
ISSN
    0474-8476
ISBN
    80-248-0196-5
    80-248-0238-4
    80-248-0358-5
    80-248-0396-8
    80-248-0562-6
    80-248-0613-4
    80-248-0761-0
    80-248-0911-7
    80-248-0995-8
    80-248-1270-3
    80-248-1271-1
    80-7078-426-1
    80-7078-619-1
    80-7078-643-4
    80-7078-703-1
    80-7078-759-7
    80-7078-762-7
    80-7078-853-4
    80-7078-859-3
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské-Technické
    Hornicko-geologická
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    školy
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Databáze v geovědách
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti úpravy titanových rud
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Palaeoecology and palaeobiology of Upper Cretaceous belemnitellids
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost
    Revitalizace vodních toků
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Selective dissolution of fossils - an example from the tremadoc of Bohemia
    Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Speciální problémy analýzy geodat
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí