Podrobnosti záznamu

Název
    Studia geographica
ISSN
    0587-1247
ISBN
    80-901522-9-5
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Geographica
    Studia
Články z tohoto seriálu
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Bloková stavba šumavského moldanubika
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
    Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Hlavní zlomy českého moldanubika
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Inženýrskogeologické poznatky o krušnohorském zlomovém pásmu
    K terminologii poruchových linií
    Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Nové poznatky o teorii PEP systémů
    Ostrakodi z pleistocenních akumulačních teras širšího okolí Brna
    Podrobný průzkum krušnohorského zlomového pásma u Jezeří
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu