Podrobnosti záznamu

Název
    Uhlí-Rudy
ISSN
    0041-5812
    0483-5093
    0041-5812
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčove slovo
    Uhlí-Rudy
Články z tohoto seriálu
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Československý uran
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    VII. uhelně geologická konference
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Zlato v českých dějinách
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Československý uran
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Rýchloanalýza magnezitovej suroviny nedeštruktívnym sposobom
    Současná francouzská úpravárenská technika a technologie
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Tunelovanie pod kanálom La Manche
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Významný progres scheelitovej flotácie
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu
    Zdroje podzemích vod pro provoz tepelných čerpadel
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Životní jubileum PhDr.Jiřího Majera, CSc.