Podrobnosti záznamu

Název
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0454-5524
    1210-7697
    1210-8697
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geologický
    Průzkum
    Rudy
    Uhlí
Články z tohoto seriálu
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    40 let ložiska Kostelany
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    60. konference meteoritické společnosti
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Atmogeochemické monitorování
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atraktivní travertinové vodopády
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Bazický masiv San Juan del Río Coco
    Beijing Geological Instrument Factory
    Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Březohorský rudní revír
    Budoucnost přírodního uranu
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínová cesta
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    České sekundární minerály uranu
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Čištění důlních vod
    Člověk a geologický vývoj Země
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Doplňky pro "Malého průvodce historickými daty"
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dušan Ďurica pětašedesátiletý
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dvoukanálový rozptylový gama popeloměr
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Emanuel Bořický (1840-1881)
    Energetické suroviny Polska
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Fluoritová těžba v České republice
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí.
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologický ročník sedmačtyřicet
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geomechanické monitorovací systémy
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Havajské vulkány
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornický skanzen Mayrau
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hornictví na Filipínách
    Hornictví Nového Zélandu
    Hornictví v Mexiku
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Injektáže v hornictví
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Intrumentální analýza v technologii uhlí. Část V. Petrologie
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
    Jedná se o hluboký omyl
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Jubileum ing. Iványiho
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K některým problémům současného horního práva
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    K oceňování majetku báňských podniků
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K problematice fluoru v uhlí
    K problematice oceňování těžebního podniku
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K úmrtí Františka Reichmanna
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895)
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Kontinentální hluboký vrt KTB u Windischeschenbach ukončen
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Kornati - pohoří v moři
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Letošní jubilea pana profesora Hojdara
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Ložiskový geolog na penzi vzpomíná
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Malý průvodce historickými daty
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní konference
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mine Planning and Equipment Selection
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Modelování ložiska Cínovec
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Mount Erebus a Milešovka
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku
    Novelizace geologického zákona
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Nový pohled na standardizaci a kalibraci gama karotáže
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O závislosti rozvoje života na geotektonických etapách
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Oheň versus voda
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Ohlédnutí za ing. Jiřím Bambasem
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osobnost světové vědy
    Ostrov Skye, přírodní klenot Skotska
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Podzemní zásobníky plynu
    Poklady z hlubin Země
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Právní aspekty radonových měření
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Projev některých izolovaných antropogenních vodičů v metodě VDV
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
    Rozloučili jsme se ...
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rudní ložiska Polska
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Řecké mramory - historie a těžba
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v severozápadní Itálii
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Skalní bloky jako pravěká kultovní místa
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Skalní výchozy permských ryolitoidů v jihopolských vrchovinách Góry Krucze a Góry Suche
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné horní právo v České republice
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
    Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba borátů v Údolí smrti
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Thassos - ostrov nejen k rekreaci
    Tibor Buday osmdesátipětiletý
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Útlum těžby uranu v České republice
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj světových cen uhlí
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik horních měst
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zahraniční aktivity MND
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
    Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zlato v Black Hills
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979