Podrobnosti záznamu

Název
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0322-8916
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčove slovo
    Informace
    Technicko-ekonomické
    Vodohospodářské
    VTEI
Články z tohoto seriálu
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Extrémní povodně v době mrazů
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Těžké kovy v povodí Odry
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Vznik ledových povodní
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Extrémní povodně v době mrazů
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zatížení Labe DDT
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se