Podrobnosti záznamu

Název
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0139-8946
ISBN
    80-85314-01-0
    80-85314-18-5
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Geochémia
    Karpaty
    Metalogenéza
    Mineralógia
    Petrografia
    Séria
    Západné
Články z tohoto seriálu
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí
    Isotopic compositions of oxygen and carbon in selected Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia
    Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Za RNDr. Štefanom Bajaníkom, Csc.