Podrobnosti záznamu

Název
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Místo vydání
    Hodonín
ISSN
    0016-772X
    0322-8762
    1274-1910
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Nafta
    Plyn
    Zemní
    Zemný
Články z tohoto seriálu
    5. európske sympózium o zvyšování vyťažiteľnosti ropy
    7. konference o mladším terciéru
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Biostratigrafický a paleoekologický výzkum foraminifer ze svrchního turonu a coniaku v okolí Děčína
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Československá geologická periodika
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
    Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Geotermální vrty ve Švédsku
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Horizontální vrt Ždánice 157H
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
    III. mikropaleontologický seminář : Hodonín 1.-2.10. 1981
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the formation pressure from well-logging data
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Írán - země o které se mluví
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Jubileum Evy Hanzlíkové
    K aktuálním problémům karotážní interpretace ve složitých kolektorech
    K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu
    Konodonty a holotúrie triasu Strážovskej hornatiny
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Larger foraminifera from the Late Campanian-Early Maastrichtian of Al Jabal al Akhdar (NE Libya)
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Maloprůměrové vrty
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
    Metodika analogového modelování zásobníku plynu
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Metrologické zásady karotážních měření
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikropaleobotanický výzkum panonu a pontu na Moravě a na Slovensku
    Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Naftová konference v Luhačovicích
    Naftově-geologický průzkum rašovické deprese u Klobouček
    Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakouska-Uherska
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Návrh společného tektonického členění alpsko-karpatského orogénu
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Některé poznatky ze služební cesty na Kubu
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    A new approach to SP-reduction factor in view of electrochemical activity of rocks
    A new way of well-logging classification of sandy rocks
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Omán
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Paleogeografia Rimavskej kotliny
    Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu
    Paleopalynologický výzkum na Slánsku
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Plošná interpretácia karotážnych meraní na štruktúre Senné
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
    Poznámky k vrtání flyše na Rakouském plynovém ložisku Höflein
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Problém východního ukončení moravských hercynid
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg
    Průzkumný vrt Köpingsberg-3
    Přehled mikrofosílií v givetských a frasnských rifových vápencích na Moravě
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem
    RNDr. Tibor Buday, DrSc.
    Ropa a zemní plyn v Africe
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Samočistiace procesy pôdy znečistenej ropou
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Some new facts about the self-potentials method
    Speciální technologie vrtání ponornými vrtacími kladivy
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
    Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Svrchnotournaiská foraminiferová a konodontová fauna z okolí Mokré u Brna
    A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Štruktúra Lipany a niektoré zaujímavé geologické a ropno-geologické výsledky
    Ťažba ropy v ČSSR a možnosti jej intenzifikácie
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Technicko-ekonomické poznatky z hlbenia exponovaného vrtu Šariš-1
    Technológia vrtania nesúdržných hornín
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Tibor Buday osmdesátníkem
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Venezuela - Jemen - Angola: některé z naftových velmocí
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Vrtání ponornými vrtacími kladivy
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Vyhledávací průzkumný vrt Jablunkov-1
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    Výpočet a prezentace ploch v geologii
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Za Doc. Dr. Vladimírem Kalabisem
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Zpráva o znovuobjevení holotypu Gastrocopta moravica (Petrbok, 1950) (Gastropoda, Vertiginidae)
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve