Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
ISSN
    0375-6122
    0587-1247
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    ČSAV
    Geografického
    ústavu
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba
    Badania nad krążeniem wody i transportem zwietrzelin w zlewni Homerki
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Fiksizm i mobilizm s novoj točki zrenija
    Fizičeskije točky zrenija v tolkovanii geologičeskogo razvitija Zemli
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    O neotektonice
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Posledné poznatky v teorii PEP systémů
    Prejavy neotektoniky v okolí Poľany
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
    Půdní poměry okolí Třebíče
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu
    Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
    Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
    Zastowanie zdječ termalnych w kartowaniu krajoobrazowym
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)