Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-125-8
    80-7075-153-3
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geologických
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton)
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Bioturbace klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Correlation of Bohemian and Austrian typological studies o f the granitoids of the Moldanubian Pluton
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu severních vápencových Alp
    Deformační vývoj Kouřimského příkrovu
    Deformation development of the Kouřim nappe
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
    Dvojslídné granity lipenského masivu
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Geochemical and petrologic investigation of the Blanice or thogneiss body
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby
    Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Hora Říp: chemické a minerální složení
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy)
    Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
    Inversion tectonics in the region of Kutná Hora Crystallin e s.s
    Inverzní tektonika v oblasti Kutnohorského krystalinika s. s
    Investigation of ferrodiorite from Černá v Pošumaví
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
    Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
    Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory in situ
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
    Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi. Quaternary geology of the surroundings of Mnichovo Hradiště, NNE of Mladá Boleslav
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
    Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
    Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-žďárské oblasti
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
    Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Mikropalentologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
    Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Muscovite granite with topas (Homolka type) - an extreme d ifferential in the SW part of Moldanubian pluton central massif (22-23 Veselí n. Lužnicí)
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
    Palynologický výzkum křídových sedimentů
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk)
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast. (Sequence of diagenetic changes in the limestones of the Silurian/Devonian boundary stratotype, Klonk near Suchomasty)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Preliminary results of heavy mineral prospection for garne t raw material, Lhenice area (South Bohemia)
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    Přechodní granity karlovarského plutonu
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
    Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm - Rysova hora
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
    Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu. Carnian spiriferid brachiopods of the Slovak Karst
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. (The Loess gorge in Zeměchy by Kralupy nad Vltavou)
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Study of strongly differentiated muscovite granites (Šejby type) in the Novohradské hory Mts
    Study of the post-magmatic alteration of ilmenite in felsi tic vein subvolcanites from Lásenice in the Jindřichův Hradec region
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
    Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25
    Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event
    Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského sopuvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu. Delimitation of Brtníky granite in Lužice Pluton
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum nivy horního toku Labe
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (Salvage geological investigation of the Koněprusy Reef in last minute)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zircon typology of granitoids from the Moldanubian batholi th
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu