Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-059-6
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    1989
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
    Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-442 Prosetín
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
    Kvartérní sedimenty na území listu 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-11 Kvilda
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-24 Trhové Sviny
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-234 Světlík
    Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
    Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapování české části dyjské klenby
    Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Ostrakodová fauna neogénu na listu 34-214 Čejkovice
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Svrchní proterozoikum v okolí Plzně
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Trilobitová fauna čelechovického devonu
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Zajímavé společenstvo cenomanských listů z Černochova u Libochovic
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov