Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-467-2
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    1999
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko)
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua)
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Výzkum melechovského granitového masívu
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)