Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
ISSN
    0514-8057
ISBN
    978-80-7075-738-3
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    2008
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
    Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
    Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
    Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí
    Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
    Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu, jihozápadní Kostarika
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
    Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
    Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
    Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
    Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
    Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika