Podrobnosti záznamu

Název
    Zpravodaj VÚHU
Místo vydání
    Most
ISSN
    0323-0368
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    VÚHU
    Zpravodaj
Články z tohoto seriálu
    2. mezinárodní konference o uhlí
    14. světový hornický kongres a výstava - Peking '90
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Důlně-hydrogeologická problematika výhledového lomu Libouš
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor
    Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
    Geologický model
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrogeologická problematika lokality Proboštov
    Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Informace o odborném semináři "Problematika rozpojitelnosti podloží"
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Těžba hnědého uhlí v NSR
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky