Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    504
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní jezera Česka
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Citlivé oblasti
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co jsou dioxiny?
    Co nového v Úhrově?
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Cunami a pytláci korálů
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Čínský antropocén
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Databáze hlavních důlních děl
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Efficiency of individual CRL stations in seismic monitoring of the western Gulf of Corinth
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floodplain and its delimitation
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Foreword
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemie pro životní prostředí
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    A global radioelement baseline
    Globální klimatická změna
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnojiva v jeskyních
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Integrovaný registr znečišťování
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Isotopic fractionation of water in plant leaves - a clue for the role of terrestrial vegetation in the global carbon cycle
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jizera a povodně v Turnově
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K některým otázkám Václava Štefana
    K některým problémům současného horního práva
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Když se svět třese
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Monitorování podzemních vod
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    New radon diagnostics methods for indoor application
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Odvodnění urbanizovaných území
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Peat bog water chemistry
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Pesticidy v pitných vodách
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodně a klimatické změny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Právní aspekty radonových měření
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Preface
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předpovídání povodní v České republice
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Řízení rizik u sesuvu
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Station correction of PATNET network for improvement of earthquake location in central part of Gulf of Corinth
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké kovy v povodí Odry
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thoron concentration measurement in soil air
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravna důlních vod Svatava
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Všudypřítomná síra
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatížení Labe DDT
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemětřesení v Porýní
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zranitelné oblasti
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003