Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    517
Článek
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Analiza sedymentacji warstw cieszyńśkich metodami statystyki matematicznej
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: application to strain and flow determination in magmas
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Examples of using some selected numerical methods for evaluation of a pollen diagram
    FEM-analyses of unterground caverns
    K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Mathematical modelling of the agricultural impacts on ground water quality and quantity
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Optimal model for geoid determination from airborne gravity
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    Speciální problémy analýzy geodat
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi