Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    54
Článek
    About the nomenclature and the type locality of the elbaite: a historical review
    Adsorption of phenol and aniline by original and quaternary ammonium salts-modified montmorillonite
    The adsorption properties of different soil types
    Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones
    Analytický výzkum a mineralogie
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Chebské vltavíny
    Chemická zkouška na křišťál
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Determination of gold in geological materials by atomic spectroscopy methods after enrichment on ion exchangers
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz křemíku v minerálech
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    In-situ analysis of Fe isotopes by laser ablation multicollector ICP-MS: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Klinozoisit z Vernířovic
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Laboratoř silikátové chemie
    Laser ablation ICP-MS - a new dating tool in Earth science
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    Normované charakteristiky rozptýlení analytických výsledků
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    OH defects in spodumene: a comparative study of spodumene of various genetic types
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Photocatalytic activity of montmorillonite?
    Photocatalytic decomposition of N2O on nanocomposite of zinc sulphide nanoparticles and montmorillonite
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Použití prubířského kamene
    Použití referenčních materiálů v analytické chemii
    Povrchové reaktivní hydroxyly kaolonitu a metakaolinitu
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pravdivost analýzy
    Preparation and power data of MHTeTeO6 tellurates, where M=Na, K and Rb
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Soil clay fraction composition in relation to some soil properties
    Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Stanovení niklu v kubánských lateritech metodou adsorptivní voltametrie
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität
    Sulfur mobility in peat
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Thermal decomposition of natural mordenite
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Určení berylu
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin