Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    553
Článek
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10. Petrolgeochem 82´
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    20 Jahre Zusammenarbeit DDR ČSSR bei der Erkundung von Steine- und Erdenrohstoffen
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    40 let ložiska Kostelany
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Acháty z Botswany
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Aluminium complex in coal
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Antimonem bohatý arzenopyrit z ložiska Pezinok v Malých Karpatech
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek
    Apatity z Čejova
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bájný vrch Kozákov
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Beach sand deposits on east-African islands
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bentonit-Lagerstätten im tschechischen Massiv. Teil 1
    Bentonit-Lagerstätten im tschechischen Massiv. Teil 2
    Bentonity z Braňan
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bílina - open-cast mine
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biotites of the Hodruša-Štiavnica intrusive complex granodiorite and their significance for the evaluation of its ore-content
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Bohemian garnet
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    Brno a ložiska nerostných surovin
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Bylo, nebylo-
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983
    Cetechovické mramory
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemical structure of coal substance
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Cihlářská surovina ze Stvolínek (sev. Čechy)
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové a wolframové rudy v prekambriu baltského štítu
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    10th Coal Geology Conference
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Correlation of Pleistocene deposits in the Viena and Komárno basins
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    The cyclicity of the Namurian coal-bearing strata in Upper Silesia
    Černé "slzy" Indočíny
    České granáty v českém skle
    České zkušební kameny
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    "Český granát" z Korutan
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Čtvrtá uhelně geologická konference
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deep-seated Carbon dioxide in Slovakia: additional comments on the problem of its origin
    Deep-seated carbon dioxide in Slovakia: the problem of its origin
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Dětaň
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
    Diagenetic/epigenetic celestite of shallow-marine carbonate sequences and its prospection
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Diamanty
    Diamanty z celého světa
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Diverse connections between ores and organic matter
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Djurleite and stannoidite from the tin-tungsten deposit at Krásno nad Teplou (Czechoslovakia)
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Jizerské louky a jejich původ
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny Nikaraguy
    Drahé kameny rudních ložisek
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahokamové beryly z Písku
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    Druhotné zdroje surovin a energie
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Duricrust in the Jabal Zaltan area, Libya
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Earthquakes in the region of the open-pit mines in the Most area (CSSR)
    Economic potentiality of alkaline rocks and carbonatites of Czechoslovakia
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky
    Ekonomické pásmo mimořádné důležitosti
    Elbezone und Osterzgebirge
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Energetické suroviny Polska
    Energy and ecological problems of utilization of non-traditional raw-materials and non-conventional methods
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Erg and sarir south-west of Jalú, Libya
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    The evolution of Neogene volcanism and its metallogeny in the western Carpathians
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Experience in research and exploration of new mineral raw materials: some case histories
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Exploration Boreholes
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fazovaja zonaľnosť uglevorodov v neftegazonosnych bassejnach skladčatych oblastej (na primere nekotorych bassejnov Jevropy i jugo-vostočnoj Azii)
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Feldspar-bearing gravels and sands from south Moravia
    The first deposit of zeolite in Czechoslovakia : the Nižný Hrabovec Clinoptiolite tuff (eastern Slovakia)
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Fljuoritovoje metasomatičeskoje mestorožděnije Čulut-Cagan-Del´ centraľnaja Mongolja
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Fluoritové formace Českého masívu
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Formy a modifikace uhlíku
    Fórum pro nerudy v Barrandienu
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Fosfáty Tuniska
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Gallium
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geochemical characteristics of black shales from the ore-bearing complex of strata of the Malé Karpaty Mts.
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geologická fotodokumentace lomových stěn
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Geologická klasifikace uhelných ložisek
    Geologická stavba měďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Geologická stavba západočeských uranových ložisek
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
    Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary
    Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova Hora
    Geologické poměry na hadcovém ložisku Skorošice v Rychlebských horách
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geology of the Konstantin Graphite Deposit in Velké Vrbno
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Les gîtes filoniens a F, Ba (+Pb, Zn, Ag, Cu) de Moldava et de Harrachov (Tschécoslovaque)
    Globální korelace uhlonosných formací
    Globální korelace uhlonosných formací
    Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
    Gold mineralization in black shales near Suchá Rudná
    Grafit - naše tradiční nerostná surovina
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Guemassa - nová kyzová ložiska s polymetaly v Maroku
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Hydrotermal kaolins in volcano Mombacho, Nicaragua
    Hydrotermálně alterované horniny ložisek
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Indície keramického ílu v Rimavskej kotline
    Indium
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informace o 33. fóru pro nerudy
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Informace o polymetalickém zrudnění u Hluboše
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Information of future raw materials
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    Inovace podbořanských kaolínů
    Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Isotopic constraints on the age at the Schlema-Alberoda uranium deposit (Erzgebirge)
    István Bérczi, honorary member award
    Izotopic composition on sulphur and carbon of uranium mineralization near Novoveská Huta (tha Slovenské rudohorie Mts.)
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak hodnotit výsledky geologického průzkumu?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jaspis
    Je na Šumavě zlato? : geologický výzkum na Kašperskohorsku
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jihočeský grafit
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
    Jsou naše stratiformní ložiska "stratiform" nebo "stratabound"?
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K ložiskovým poměrům Oselského pásma v Kutné Hoře
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K některým výskytům akumulací pyropu
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
    K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K rudnímu ložisku v Křižanovicích
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kamenolomy, hliniště a pískoviště v sz okolí Brna
    Kanada a uhlí
    Kaolín z ložiska Mašovice-Hradiště
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karpatskij neftegazonosnyj bassejn
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Keramické kompozity
    Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Kompozitní vrstevnaté žárovzdorné materiály
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korektnost klasifikačních parametrů uhlí
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lignite as a chemical raw material
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lom Lahošť u Duchcova
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska zlata
    Ložiska zlata v tzv. zlatém trojúhelníku v Rumunsku
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko granitu Mysletice
    Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo)
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Ložiskové vyhodnocení wolframového a cínového zrudnění vykmanovského žulového masívku u Ostrova nad Ohří
    Ložiskové výskyty zeolitov v neogéne západných Karpát
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnezitové ložisko Košice a jeho štruktúrna pozícia
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Martin Chovan
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Měď a její pravěká těžba v Španej doline-Pieskách
    Medlovické porcelanity
    Mestoroždenija olovjanno-voľframovych rud Modotinskoj oblasti MNR
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metallische elemente in verschiedenen Gesteinen und Erzen der Kleinen Karpaten und Genese der Antimonit und Pyritlagerstätten
    Métallogénie de la Tchéchoslovaquie
    Metalogenetické procesy v západočeském svrchním proterozoiku
    Metalogenetický výskum v severogemeridnom perme
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Metalogenéza uránu československých západných Karpát
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Mexiko a těžba stříbra
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace kasiterit-sulfidické formace na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální plniva
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Mineralogy and dressing technology of copper slags
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerálová aureola greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerals Reserves
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Místní palivoenergetické zdroje
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Modelové zkoušky cihlářských surovin
    Mokrsko - geomedicínská studie
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Moravský porcelanit
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Naftově-geologický průzkum rašovické deprese u Klobouček
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    The Namurian deposits of the upper Silesian coal basin
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny Burkiny Faso
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny Filipín
    Nerostné suroviny Finska
    Nerostné suroviny Indonésie
    Nerostné suroviny Itálie
    Nerostné suroviny Malajsie
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Nerostné suroviny Řecka
    Nerostné suroviny Súdánu
    Nerostné suroviny Sýrie
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Netradiční způsoby exploatace uhlí
    Neue Perspektiven der Zinn-Mineralisation im Slavkovsky les und im Bereich des Höhendrückens von Teplá
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    New results of seismic exploration in Vienna Basin
    New type of nonmetallic raw materials for ceramix
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    Non-metallic raw materials , source of energy conservation
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Non-traditional raw material - calcareous marl with liower calcite content suitable for belitic clinker production
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    North Bohemian foundry bentonites
    Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980
    Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nerostné suroviny pro šperkařskou a bižuterní výrobu
    Nové nerostné suroviny RVHP
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Nové uhelné doly v Austrálii
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O liasových manganových rudách Malých Karpát
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana nerostného bohatství
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    On the composition of ore-forming fluids at the vein-type uranium deposits of the Saxonian Erzgebirge (Germany)
    On the economic importance of alkaline rocks and carbonatites
    Oolitic iron ore deposit at Chrustenice (Ordovician, Bohemia)
    Opracování monokrystalů
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osnovnyje čertzy regionaľnij zonaľnisti aľpinskoj gidrotermaľnoj mineralizacii Spišsko-gemrskogo rudogor'ja
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleozoic volcanism - source of anomalous boron concentrations, the western Carpathians crystalline complexes
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
    Pannonskij neftegazonosnyj bassejn
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Parageneze žilných manganatých uhličitanů chvaletického proterozoika
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitové ložisko Muiane v Mosambiku
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Peruánské měděné ložisko Cerro Verde
    Pespektivy nerostného bohatství Austrálie
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Plošná interpretácia karotážnych meraní na štruktúre Senné
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district
    Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické prvky v produktívnych zónach Malých Karpát a genéza ložísk
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznámky k vrtání flyše na Rakouském plynovém ložisku Höflein
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Prachovické kalcity
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Právní aspekty ochrany ložisek nerud
    Precambrian of the Bohemian massif and its metallogeny
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Prevariscan source of variscan gold deposits of the Bohemian massif
    Prevariscan W, Sn mineralization of the Bohemian Massif
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika nerostných surovin budoucnosti
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematyka hydrogeotermiczna regionu Sudeckiego
    Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Products of smectite-zeolite alterations of ignimbrites: a new raw material for central America
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    Prognóza příkontaktních greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Prognózne kritériá mineralizácií úzko viazaných na gemeridné granity
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Prognózy niklovo-kobaltových rúd v okolí Dobšinej
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Project of observation station and methods of fall determination
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Prospekce nerudných surovin v libyjském Fezzánu
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    Průzkumný vrt Köpingsberg-3
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Přírodní tektitové glyptiky
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Reálne o zlate a zlatom zrudnení na západnom Slovensku
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Rifové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozloučili jsme se ...
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Rudné formácie veporíd
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rudní ložiska v Antiatlasu (Maroko)
    Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
    Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku
    Rudonosnost střední generace krušnohorských žul
    Rudy cyny na dolnim Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Loun
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
    Scheelitová mineralizace v okolí Hradešic v jihozápadních Čechách
    Scheelitové zrudnenie južných svahov Nízkych Tatier
    Scheelitový skarn severně od Hazlova u Chebu
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Severo-predkarpatskij neftegazonosnyj bassejn
    Severočeské křemence
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    The Silesicum and adjacent parts of the Lugicum: ore deposits and metallogeny
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Síra ze Sicílie
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skrytá krása černého turmalínu
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sněžníkovský mramor
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Solný důl Tibni v Sýrii
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some mineral resources in Nicaragua
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Some technological and adsorption properties of natural, thermally treated and soda-activated bentonite from the Ginovci and Rankovci deposits, Yugoslavia
    Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Soveršenstvovanije metodiki vyjavlenija neantikli nal'nych lovušek nefti i prirodnogo gaza
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Spinely v historických špercích
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Sprievodné zlato v antimónovej rude ložiska Pezinok
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate
    Stanovení niklu v kubánských lateritech metodou adsorptivní voltametrie
    Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Static determination of stability of the intermediate beds in open-pit mines of Sokolov brown coal basin
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stratiformní měďnorudné ložisko Tazalagt (západní Antiatlas, Maroko)
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich
    Stredná Afrika - nová roponosná provincia
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
    Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska
    Stříbrné zrudnění na jámě 7 - Třebsko
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro na příbramském uranovém ložisku
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Submarinní exhalační rudy
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Suroviny a hornická činnost
    Suroviny, jejich ceny a geologie
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Světová situace v oblasti niklu a kobaltu
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Světový obchod s ropou a její zásoby
    Sympozium NEMIRAM 1983
    Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
    Syntetický smaragd
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    The Ševětín astrobleme, Southern Bohemia, Czechoslovakia
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Štruktúrna pozícia a genéza Sb žily Ferdinand
    Štruktúrna pozícia Sb-zrudnenia v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria a jeho väzba na tektonický inventár
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Ťažba ropy v ČSSR a možnosti jej intenzifikácie
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Technologické vlastnosti pyroalmandinů z ložisla Šavaryn Caram v MoLR
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika handlovského uhoľného ložiska
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Temperature conditions of coal formation
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Tertiary metallogenetic evolution of the west Carpathian volcanogenic ore deposits
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba bauxitu ve světě
    Těžba hnědého uhlí v NSR
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna
    Thallium
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Tiefenbau, Krustenentwicklung des böhmischen Massivs und Möglichkeiten der Prognostizierung verdeckter endogener Lagerstätten
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Tin in the Precambrian of the Krušné hory mountains
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa
    Trendy světové těžby uhlí
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Třebíčský durbachitový masiv
    Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Uhelné bohatství jihovýchodní Sibiře
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhelný průmysl Číny
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnosť Východoslovenskej nížiny
    Uhoľné ložiská v oblasti Modrého Kameňa
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Úkoly ložiskoé geologie v 8. PLP
    Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů
    Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Upper Proterozoic metallogeny of the Bohemian Massif
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uralské acháty
    Uran v Austrálii
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranium mineralization on hydrothermal veins in Novoveská Huta (Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts.)
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of physical models for the determination of optimum systems of mining od Rožná ore deposit
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
    Vápence v oblasti Železných hor
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vensko-moravskij neftegazonosnyj bassejn
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    The Vienna basin
    VII. konference o silikátových surovinách
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Vrtně výplachové inženýrství při vyhledávání ložisek živic
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Vulkanická ložiska masívních sulfidických rud
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Vyhledávací průzkumný vrt Jablunkov-1
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky geologického průzkumu na ložisku Heřmanovice
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Výstavba bane Gbely
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu
    Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
    Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Výzkumy ložisek zlata u Suché Rudné
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzácné prvky
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Vznik podmořských rudných ložisek
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    W-Sn-Mo-(Bi)-ložisko Boží Dar (u Jáchymova)
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Wolfram
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    World coalbed methane projects
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z historie vltavínových šperků
    Z jihočeských nalezišť
    Za acháty do Techerău
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerudami Bakoňského lesa
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zahraniční aktivity MND
    Zájem o zeolity se stupňuje
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zákonitosti rozšírenia meďnato-porfýrovej mineralizácie v južnej Gobi
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd
    Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Zásoby uhlí
    Zavátá minulost Mostecka
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Závislost vzniku infiltračních ložisek fosfátů na geologickém prostředí
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdroje a těžba zlata v ČLR
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zeolity - perspektívne hlinitokřemičité suroviny
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinn-Lagerstätten : regionale Überblick uüber die Zinn-Lagerstätten der Welt, ihre Klassifikation sowie ökonomische Faktoren
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou
    Zkapalněný zemní plyn z Indonésie
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky
    Zlato a striebro na ložisku antimónových rúd v Liptovskej Dúbrave
    Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa
    Zlato jesenických stratiformních ložisek
    Zlato na Magurke
    Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy
    Zlato v granitoidech
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje
    Zlato v sulfidických mineralizáciach tatroveporíd
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zoloto-serebrjannaja mineralizacija žily Terezija mestoroždenija Banskaja Št'javnica
    Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve
    Zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Zur Bedeutung Carl Hermann Müllers für die Lagerstättenforschung des Erzgebirges
    Zur Charakterisierung von Quarzgenerationen in den postmagmatogenen Erzformationen des Erzgebirges
    Zur Geologie der Magnetitlagerstätte Schwarze Crux, nördlich von Vesser (Thüringer Wald)
    Zvláštnosti transportu a koncentrace jemně dispergovaného a koloidního zlata
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.