Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    622
Článek
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    40 let ložiska Kostelany
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Ako s vodou na dole Slaný?
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Až začnou kvést kytičky-
    Bacterial desulphurisation of coal
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Banícke podnikanie v Ardove
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    "Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Chování nenasycených zemin
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Dokonč.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 2.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 3.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 4.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 5.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 6.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač.
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
    Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Čištění důlních vod
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Dedičné štôlne v banskoštiavnickom rudnom revíri
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Diamanty z celého světa
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání s natáčením porubu o 180°
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly a hutě
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní degazace v OKR
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologický dohled nad těžbou
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Energetické suroviny Polska
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold in the Czech history
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hľadiská pre voľbu výšky stien v lomoch
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické naučné stezky v ČSR
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    How are the Ostrava-Karviná rockbursts recorded by teleseismic stations
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Interpretation of pumping tests on neogene lignite deposit at Pukanec (the western Carpathians)
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jihočeský grafit
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848)
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K některým problémům současného horního práva
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K rozvoji rudného hornictví v ČSSR
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K těžbě železa na Krkaňce a Kaňku
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kadaňská hlinka
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karvinská katastrofa 1894
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Ke vzniku uranových dolů v Příbrami
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Koncepcia výstavby bane Slaný
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Korektnost klasifikačních parametrů uhlí
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krajina Fénix
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krízy a úpadok baníctva na Spiši a Gemeri
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Krušné hory - smutné pohoří
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Menejhodnotné priestory vzniknuté banskou činnosťou a návrh na ich revalorizáziu
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály ostrova Elba
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti úpravy titanových rud
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Netradiční způsoby degazace
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    North Bohemian foundry bentonites
    Nová halířská štola
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové metodiky určovania napäťovo-deformačných stavov v horskom masíve v podmienkách hlbinných baní VJH RBMZ
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Novobanské baníctvo v rokoch 1810-1887
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Obnova příbramského dolování po třicetileté válce
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odešel Jiří Hlávka
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Odvodňovací vrty kaverno-filtrové konstrukce
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Paleogeomorfologie zlatohorského revíru
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
    Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pierwiatski šladowe w węglach brunatnych kopalni "Turów"
    Pinkový tah v Harrachově
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky mapování povrchových dolů
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště
    Podzemní vyluhování uranových rud. I. část
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Poslední svědci domácího zpracování mědi v Maroku
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Posuzování efektivnosti báňských investic v nesocialistických a socialistických zemích
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Preventivní ochrana podzemních vod
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Prirodzená teplota hornín v handlovsko-nováckej uhoľnej pávne
    Príspevok rudného projektu k automatizácii a robotizácii v rudnom a nerudnom baníctve a magnezitovom priemysle
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika odvodňování lomu Medard
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Problémy zakládání hald ve Slaném
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Project of observation station and methods of fall determination
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Prokletý minerál - "uran"
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Prubířství a prubířská keramika
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Prvé skúsenosti s priemyselnou ťažbou štrkov na vyťaženom rašelinisku
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Razenie banských diel v zvodnených horninách pomocou zmrazovania
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozloučili jsme se ...
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dokonč.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Pokrač. 3.
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska Polska
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Salina Turda : Sůl nad zlato - návštěva rumunského solného dolu
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Seminár k dejinám baníctva na Slovensku
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Směrová štola Lamanšského průlivu
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sněžníkovský mramor
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Staré banské diela v Perneku
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších
    Staré hutnictví stříbra
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Striepky zo Slovenska
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Súčasný stav a vývojové tendencie baníctva v Rakúsku
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Suroviny a hornická činnost
    Světová produkce rud a nerud
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Tajemný Goldberg
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    Ťažba a spracovanie drahých kovov na Slovensku
    Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Tendence zužitkování ukládaných odpadů
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Uplatnenie optimalizačných metód pri projektovaní otvárky dubnianského sloja
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravna důlních vod Svatava
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Utilization of brown coal in Czechoslovakia after the year 2000
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Voľba variant geomechanického hodnotenia zámerov dobývania
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Výstavba dolu Slaný
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využitelnost černouhelných kalů
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Vznik horních měst
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    World coalbed methane projects
    XXXV. hornicko-hutnické dny ve Freibergu
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Za kongsberským stříbrem
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zavátá minulost Mostecka
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zkušenosti z Freiberských hornicko-hutnických dnů
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve
    Živá historie marockého hornictví
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979