Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    631
Článek
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    The application of hydraulic methods to the prediction of agricultural impact on groundwater
    The biological activity of soil and leaching of the inorganic forms of nitrogen into grounwaters
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Chraňme půdu - nejcennější výrobní prostředek
    Co nejvíce škodí našim půdám?
    Content of some significant nitrogen compounds in stream waters
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Detection of agricultural pollution by geoelectrical methods
    Detection of pesticides and industrial fertilizers in groundwater in the Kutná Hora area
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno
    Dynamics of major plant nutrients and some pesticides movement within the system soil-water
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Empirické vztahy určující hodnotu mechanického působení deště na půdu
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Erozní mapa ČR a její využití
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
    Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika
    Geografické usporiadanie pôdneho krytu
    Groudwater protection from agricultural pollution with regard to the czechoslovak law
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K problematice stupňového členění kvartéru
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Lineární eroze půdy v okolí Plas
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Long-term changes in concentrations of fluxes of nitrogen species in the Elbe river basin
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mathematical modelling of the agricultural impacts on ground water quality and quantity
    Methods of protecting natural waters from agricultural aktivities applied in the catchment area of the river Morava headwaters
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Movement of agrichemicals through the soil profile into underground watter
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Occurence of nitrogen materials in ground water in the territory of the middle Elbe river in Bohemia
    Odpady a půda
    Odvrácená tvář půdy
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Pedogeografický přehled Dánska
    Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Pollution of groudwater in "Žitný island" by nitrogenous matter from agricultural large-scale production studied in model territory of "Diarhan"
    The possibilities of geobotanic and photographic detection of agricultural pollution
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Půdní poměry okolí Třebíče
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci
    Regional extrapolation of water quality models
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Research into agricultural microbian pollution of groundwater
    Research of penetration of pesticides through non-saturated zone into quaternary groundwater
    Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    The role of the unsaturated zone in conflicts between the drainage of agricultural soils and concern of groudwater resources
    Samočistiace procesy pôdy znečistenej ropou
    Seepage precipitation waters in different hydropedological conditions in Slovakia
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Some micromorphological features of the soil in the Nepal Himalayas
    Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Study of the development of the chemical composition of ground water in pumping wells
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Transformační procesy v půdní jílové frakci
    Účinnost našich mletých vápenců jako vápenatých hnojiv
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Václav Káš (1899-1978)
    Vepsáno do půdy
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zonal sampling of soil and underground waters pollutied by agricultural activities
    Zranitelné oblasti
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR