Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    66
Článek
    Adsorpcia flotačných reagencií a ich pôsobenie v magnezitovej flotácii
    Atomová absorpční spektrometrie - pohled chemika
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Diferenční pulsní polarografie s vícenásobným polarizačním pulzem na jedné odkapávající rtuťové kapce
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Hydrotermální syntéza wollastonitu ze spongilitu
    Influence of the periodic boundary conditions on the fluid structure and on the thermodynamic properties computed from the molecular simulations
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Lignite as a chemical raw material
    Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným
    Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakouska-Uherska
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Preparation of synthetic zeolite ZSM-5
    Príspevpok k termodynamike rozpúšťania zložiek sirníkových komplexných rúd a kolektívnych koncentrátov
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Selektívne lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Vliv příměsí SrO a V2O5 na vznik hlinitohořečnatého spinelu z práškových komponent
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Získávání deficitních kovů z rozpadlých katalytických soustav