Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    69
Článek
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    Celoštátna študentská vedecká konferencia Stavebníctvo 1983 - sekcia geotechnika
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice?
    Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost
    Deformace pilotových základů způsobené přitížením přilehlého terénu
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Exkurze na rekonstrukci Smetanova nábřeží
    Exkurze na stavbu sběrače
    Exkurze na stavbu stanice metra Vltavská
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    GeoEng 2000
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Grafická analýza sadania základov stavebných objektov
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    Inženierskogeologické podmienky výstavby sídelného aglomerátu Východné Mesto - sídlisko Družba v Košiciach
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    Josef E. Hibsch (1852-1940): The standardization of natural stones. Volume 2
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Kamenné obklady a doplňky stanic trasy B I pražského metra
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Koncepce nových norem pro zakládání
    Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností
    Konsolidácia nestabilného územia pomocou vertikálnych drénov
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    The Middle Ordovician in the NW part of Prague: Results of a new excavation at Praha-Vokovice (Barandian area, Prague Basin) : Introduction
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problémy stanovení sedání staveb
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Příspěvek k inženýrskogeologickým poměrům areálu FaSt-VUT na Barvičově ulici v Brně
    Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů
    Sedání přerušovaného základového pásu při použití běžných metod pro výpočet konečného sednutí základu
    Sedání staveb naměřené a vypočtené
    Sedání základu na vazkopružném ortotropním podloží
    Sedání základů plošně zakládaných staveb
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Sjednocení metod výpočtu sedání staveb
    Skalní práce při výstavbě dálnice na Moravě
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Stlačitelnost základové půdy
    Svážné terény na území města Brna
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Úvod k problematice 2. mezního stavu - deformace základové konstrukce
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Věrohodnost vstupních deformačních charakteristik
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve
    Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží
    Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace
    Vliv vstupních parametrů na kvalitu geotechnických výpočtů
    Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výpočet sedání s uvažováním hloubky založení
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zkoušení přírodního stavebního kamene
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zlepšení geotechnických vlastností zemin vyvoláním konsolidace injekčním tlakem
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část