Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    908
Článek
    50. výročí zpřístupnění podzemní Punkvy
    Adamovský hamr
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Antarktida - společné dědictví lidstva?
    Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Bajan Dzag - pohřebiště ještěrů
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Borek je na Lysém vrchu
    Briestené-Pružina
    Cerro Verde
    CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty
    Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska
    Chráněná krajinná oblast Blaník
    Chráněná krajinná oblast České středohoří
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Lužické hory
    Chráněná krajinná oblast Pálava (Pavlovské vrchy)
    Chráněná krajinná oblast Šumava
    Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
    Chráněná příroda u Bicazu v Rumunsku
    Chránené náleziská a krasové javy Horehronia
    Chráněný přírodní výtvor Babí lom
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Dálkový průzkum Země z družic
    Další menhiry v Čechách
    Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts.
    Deset let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
    Dickit z Jáchymova
    Dlouhodobě zmrzlá půda
    Do nejhlubší jeskyně světa
    Dračí zátoka
    Dreveník pod drobnohledem
    Duny u Sváravy
    Dutý kámen. Nové poznatky z geologie CHPV a okolí
    Dvě nové lokality tektitů ve VSR
    Exkurze odborné skupiny inženýrské geologie
    Expedice Tasmania 87
    Ferroan kesterite from Vernéřov, near Aš, western Bohemia, Czechoslovakia
    Gamrig
    Geologické práce v kuvajtské poušti
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologie mezopotámské delty
    Geologie Slapské přehradní nádrže
    Geomorfologické zaujímavosti ostrova Gran Canaria
    Girlandové půdy na Zuberci
    Granáty ostrova Smöla
    Guayanská vysočina
    Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch
    Hradec nad Hradcem
    Hradisko a zámeček v Budislavi
    "Hrobky" na Skutečsku
    Hrozba nad městem
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Iron-manganese phosphate minerals from the Dolní Bory pegmatite
    Jánské kameny - druhá Čertova zeď v Čechách
    Jean-Bernard - nejhlubší propast na světě
    Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Ještě k otázce českých "menhirů"
    Jihoafrické uhlí
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K otázce geologických parků v Československu
    Kamenné obklady a doplňky stanic trasy B I pražského metra
    Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu
    Kočičí skály
    Kopýtko u Černé hory
    Krajinou dávných sopek
    Krajšie na Slovensku nenájdete. Malolehotské kamenné more
    Krása i hrozba pouští
    Kremenná jaskyňa
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Lahar na úpatí Doupovských hor
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Lupčianský skalní hřib
    Matej Bel a jaskyne na Slovensku
    Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku
    Menhiry a jejich problematika
    Menhiry v Čechách
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy
    Muránska planina
    Na dno republiky
    Nad plážemi Makarské riviéry
    Naftově-geologický průzkum rašovické deprese u Klobouček
    Nález přirozené wolframové modři na Cínovci
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše
    Národní park Mount Everest
    Některé drahé kameny Kubánské republiky
    Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Nerostné suroviny Finska
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny Řecka
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Nerosty z pegmatitu od přehrady v Jablonci n. Nisou - Mšeně
    Nezapomínáme využívat "starší" techniku průzkumu?
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří
    Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86
    Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové údaje o saponitu z Čáslavska a ze Starého Ranska
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Novopacké vodopády (CHPV Sýkornice)
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    Ostrá Horka
    Osturnianske jezero
    Památníky minulosti - Tors
    Pektolit z Těchlovic u Děčína
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Plitvická jezera
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Pohádkový svět pyramid
    Ponorná priepasť v Slovenskom krase
    Powellit z Černé vody (žulovský masív)
    Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Príroda ChKO Muránska planina
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Předběžná zpráva o výzkumu jeskaně č. 1119 u Koněprus
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Překonání nejdelšího jeskynního sifonu
    Příroda Krkonoš : nerostné bohatství
    Příroda Krkonoš : půdní poměry
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Původ menhirů v Čechách
    Quartz geodes of the western desrt, Iraq
    Radostínské rašeliniště a jeho bifurkace
    Resavské jeskyně
    Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic
    Rozprávanie o tatranských dolinách. 13, Dolina Bielej vody. 1.časť
    Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Sankt Egidien - neobvyklé naleziště achátů
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    Situovanie objektov v Jaslovských Bohuniciach a ich vzťah k inžinierskogeologickým pomerom
    Skalní útvary na Janském vrchu v Jestřebích horách
    Skalní útvary v Moravském krasu
    Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
    Skalní výchozy neovulkanitů v kremnických vrších
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Soveršenstvovanije metodiki vyjavlenija neantikli nal'nych lovušek nefti i prirodnogo gaza
    Speleologcká expedice "KRN 1983"
    Speleologická expedice "Jean-Bernard 84"
    Speleologická expedice Pierre St. Martin 85
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    Sutinové brekcie kameňanského krasu
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Třebovské a hnátnické stěny
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Údolí Lubě
    V národním parku Sangay
    V nejhlubší propasti Jugoslávie
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Vernárska Tiesňava
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Výprava na Monte Canin
    Výskyt milleritu ve Chvaleticích
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Významná paleontologická lokalita v podkrkonoší
    Významné čtvtrohorní lokality v Praze
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov
    Za jeskyněmi k protinožcům
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Za prírodnými krásami Slovenského krasu
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
    Zanikající paleobotanické naleziště v Praze-Hloubětíně
    Zapomenutý vrch Hejda
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
    Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace
    Žižkovy maštale
    Žulovskou pahorkatinou