Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČSSR
Článek
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
    Československé krystalografické názoslovie
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Einsatz von horizontalen Dränbohrungen zur Sanierung von Rutschhängen in der ČSSR
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    O výťažnosti ako nedostatočnom kritériu výsledkov rozdružovania
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Primární, sekundární a syntetické minoritní suroviny
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Review of the Tertiary waterfowl (Aves: Anseridae) of Czechoslovakia
    Rok horní a geologické legislativy
    Sedimentation Rates of Variscan Molasse Basins in Central Europe
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Slope deposition in karst environments of Central Europe
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Sympozium Gold 89 in Europe
    Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva
    The Triassic foraminifera microbiostratigraphy ot the Carpathian-Balkan and Hellenic realm
    Úlohy geológie v životnom prostredí
    Vulkanická skla v roce 1987
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Výuka horního práva u nás v minulosti a nyní
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů