Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČR
Článek
    190 let od narození Julia Schröckingera
    Acidification and acid rain
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Atmogeochemické monitorování
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny)
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    CELEBRATION 2000: P-wave velocity models of the Bohemian Massif
    Chemical changes in Moldanubian amphibolites caused by regional metamorphism
    Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
    Coffinit známý i neznámý
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Compositional, structural and phase relationships in titanian ixiolite and titanian columbite-tantalite
    Contrasting P-T conditions during conjugate shear zone development in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Contrasting Styles of Magmatic Zoning in the Central Moldanubian Pluton
    Cretaceous angiosperm flowers: Innovation and evolution in plant reproduction
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    Česká geologická služba
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Devonian Correlation Table : Supplements 2004
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Early metamorphic evolution and exhumation of felsic high-pressure granulites from the north-western Bohemian Massif
    Environmental S isotope fractionations: An update
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas
    Foreword
    Garnet REE zoning - perspective record of granulite-forming processes
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemical comparison of the sub-volcanic appinite suite of the British Caledonides and the durbachite suite of the Central European Hercynides: evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemistry of Moldanubian amphibolites (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The geodynamics of landforms hazard processes
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu
    Geologie a ochrana přírody
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    GIS ve státní správě
    Gold in the Czech history
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Herzyniden und Varisziden in Polen
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Laudatio for Miroslav Štemprok
    Laudation for Jan Kutina
    Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic.
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Lower Cambrian tubular micro- to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic)
    Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky
    Melting in high-P region - case of Bohemian granulites
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Mirko Vaněček
    Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Náš profesor Josef Kunský
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    O jednom přátelství Cyrila Purkyně
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Our professor Josef Kunský
    Paläozoische Hochdruck- und Ultrahochdruck-Metamorphite in Mitteleuropa und ihre Beziehungen zur variszischen Orogenese
    Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Problémy zakládání skládek
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Radioactivity of young volcanics of the Bohemian Massif
    Regional Earthquake Catalogue and Focal Regions in Central Europe
    The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria)
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Revisions to the Early Oligocene flora of Flörsheim (Mainz Basin, Germany) based on epidermal anatomy
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Sklo v recentních sedimentech
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Sr isotope and chemical constraints on the deep structure below the Bohemian Massif
    Státní surovinová politika
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Stříbro a jeho minerály
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Textové vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Type specimenns of fossils in the National Museum, Prague vol.2, palaeozoic crinoidea, supplement 1991-1997
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Übersicht über die fossilen marinen Schildkrötenfamilien Zentraleuropas (Reptilia, Testudines)
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Úvod
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    The Variscan Orogen in Poland
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vladimír Panoš - a septuagenarian
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vltavíny a jejich šperkařské využití
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Water traces and chemistry of cassiterites
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    Whole-rock geochemistry of felsic granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Austria and Czech Republic): petrogenetic implications
    A xenacanth clasper from the ?uppermost Carboniferous - Lower Permian of Buxieres-les-Mines (Massif Central, France) and the palaeoecology of the European Permo-Carboniferous basins
    Young alkaline volcanism of the Bohemian Massif
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zlato v českých dějinách
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum Petra Černého