Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČR-Morava
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic)
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides
    Abundances and fractionation trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Accretion of first Gondwana-derived terranes at the margin of Baltica
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Ammonite stratigraphy of the pre-Albian Lower Cretaceous formation of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republics)
    Ammonoidea of the Lower Cretaceous deposits (Late Berriasian, Valanginian, Early Hauterivian) from Štramberk, Czech Republic
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    AMS and Deformation Patterns in The Jawornickie Granitoids, Rychlebske Hory - Preliminary Data
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Analyse morphologique et ostéologique de Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei, famille de Photichthyidae) de l' Oligocene des Carpathes (République Tcheque)
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
    Analysis of multi-component natural remanent magnetization based on the thermal demagnetisation spectrum
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anenský mlýn
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Anomalously hot gradient of Barrovian sequence in the Silesian zone (Bohemian Massif): an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Antická gema z Mušova (j. Morava)
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Application of the acid ammonium oxalate method to samples from a loess-paleosol site near Bořetice (Czech Republic)
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Babí lom
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a drawdown salina basin
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Beitrag zur Kenntnis des Chemismus mährischer Moldavite von Kuchařovice und Suchohrdly - Znaimer Gebiet
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl z Kovářové
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    The beryllian cordierite + beryl + spessartine assemblage, and secondary beryl in altered cordierite, Greer Lake granitic pegmatites, southeastern Manitoba
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Biostratigraphical dating of Cretaceous coral communities using large data sets
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Biota Moravského krasu
    Blansko-Dolní Lhota
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    Bogatyje borom sljudy i chlority iz miarolovych pegmatitov
    Bolboforma (Phytoplankton Incertae Sedis), Bachmayerella and other Calciodinelloidea (Phytoplankton) from the Middle Miocene of the Alpine-Carpathian Foredeep (Central Paratethys)
    Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Boršice near Buchlovice
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    The Breviphrentis-dominated coral faunule from the Middle Devonian of Moravia, Czech Republic
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Brněnská geologická škola vzpomínala
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Brněnský masív
    Brno - Červený kopec (Red Hill)
    Brno-Královo Pole
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: geological setting
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Calcareous nannofossils of the Middle Miocene deposits in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
    Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic)
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Calciturbidite Record of Variscan Orogenic Polarity in Moravia - Relative Highstands and Lowstands as Indicators of Crustal Extension and Compression, Respectively
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    Carbonates of the Devonian Transitional Development in the Surroundings of Valchov (Němčice-Vratíkov Belt, Drahany Upland)
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Carboniferous foraminiferal paleobiogeography in Turkey and its implications for plate tectonic reconstructions
    A Carboniferous Time Scale 2000: Discussion and Use of Geological Parameters as Time Indicators from Central and Western Europe
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    The Carpathian Foredeep
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Changed of Parameters of Magnetic Anisotropy of Foliated Rocks under Pressure
    Changes in communicatio with the open sea during the deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Ždánice Unit)
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Characteristics of H-montmorillonites
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian culm
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Chromium Anomaly in Devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic)
    Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria
    Chronological constraints on the pre-Variscan evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Comments on some new occurrences of heteromorph ammonites in the Lower Cretaceous (late Valanginian-early Barremian) of the Eastern Alpine and Western Carpathian Systems
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    The complex evolution of the Western Outer Carpathians: implications of flexure- and gravity modelling
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Continental glaciation in Northern Moravia
    A Contrast between Metamorphic and Structural Evolution of the Vír Granulite and Surrounding Rocks of the Polička Crystalline Unit
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    A contribution to taxonomy of some agglutinated foraminifera in the Miocene of Moravia and Slovakia
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Contribution to the knowledge of deep-water (psychrospheric) ostracodes in Miocene sediments of the Paratethys
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Contribution to the Structure of the Crystalline Basement in Eastern Moravia based on Geomagnetic and Seismic Data
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Contribution to Variscan Paleoposition and Rotation of the Moravosilesian Zone
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Controls on the deeping upward carbonate megasequences of the Moravian Devonian - Lower Carboniferous Basin
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic)
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
    Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
    Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis
    Cretaceous alkaline volcanism and its products of the outer (teschenites) and the central (alkaline basalts) Western Carpathians: correlation studies
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic)
    A critical review of 16-17th century reports on meteorite falls in and around Carpathian Basin : (additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites)
    Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Crystallinity and carbon isotopic composition of graphites from graphite deposits in the Silesicum (Czech Republic)
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    The cyclicity of the Lower Miocene deposits of the SW part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes
    Cyclocaudiculus edwardi sp.n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic)
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Čtvrtohory
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep structure of the Western Carpathians
    Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Deformation history of the Variscan accretion wedge - the Moravo-Silesian Zone of the Bohemian Massif
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (south-eastern part of the Rhenohercynian Zone, Bohemian Massif)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Devonian alkali volcanism in Moravia (CSFR)
    Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst
    Devonian glaciation in Gondwana and its global effects
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Devonian tentaculites from Čelechovice na Hané, Moravia
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Diaphus Otoliths from the European Neogene (Myctophidae, Teleostei)
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia)
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Disphus otoliths from the European Oligocene (Myctophidae, Teleostei)
    Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Diversity, patchiness, biomass production, and coverage of seafloor: response to extinction-recovery processes
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dolní Věstonice
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování v Horním Benešově je minulostí
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    The "Double Least-squares" Method and its Applications in the Interpretation of the VES Curves
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva příspěvky k topografické mineralogii Brna
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    An early Carboniferous ?Coleoid (Cephalopoda Dibranchiata) fossil from the Kulm of Northern Moravia (Czech Republic)
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Oligocene palaeoenvironmental Changes in the West Carpathian Flysh Belt of the Southern Moravia
    Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
    Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    The eastern margin of the Bohemian Massif in Austria
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Eastern Variscan fold belt: Paleomagnetic evidence for oroclinal bending
    Eclogite-facies metamorphism at the eastern margin of the Bohemian Massif - subduction prior to continental underthrusting?
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Effects of sillimanite-grade metamorphism and shearing on Nb, Ta oxide minerals in granitic pegmatites: Maršíkov, N.Moravia, Czechoslovakia
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Electroreceptors in the Lower Permian tetrapod Discosauriscus austriacus
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Environment fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians
    Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic)
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
    European Roofing Slates. Part 1: Remarks to the Geology of Mineral Deposits
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Evidence for High Exhumation Rate in Central European Variscides: U-Pb Ages of Granulite Metamorphism of Clasts Deposited in Upper Visean conglomerates
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of intraspecific morphological variability and its relationship to environment (Caliapora battersbyi, Devonian)
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    Evolution of South Moravian Flood Plains
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Exhumation Path of Retrogressed Eclogite from Biskupice, Gföhl Terrane
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    The external gills und ornamentation of skull roof bones of the Lower Permian tetrapod Discosauriseus (Kuhn 1933) with remarks to its ontogeny
    Extinction and recovery successions of the Devonian marine shoals: Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian events, Moravia and Bohemia
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia)
    Factors influencing the Al2O3/Na2O ratio in Paleozoic siliceous shales
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Fe3+ vesuvianite from Žulová (Czech Republic) studied by single crystal electron paramagnetic resonance (EPR)
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    The finds of Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) from localities of the Czech Republic
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    First find of the undoubted skeletal elements of holothurians in the Devonian of Czech Republic
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
    Fish otoliths as paleobathymetric indicators
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Foraminifera and incertae sedis from the Stramberk-type limestone (Tithonian-Berriasian) : preliminary results
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Formation Conditions of Syntectonic Veins in Lower Palaeozoic Limestones above Crystalline Basement
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable?
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    František Koláček
    František Říkovský
    The Frasnian-Famennian brachiopod extinction events: A preliminary review
    The Frasnian/Famennian boundary interval in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    From extension to compression: Late Miocene stress inversion in the Alpine-Carpathian-Pannonian transition area
    From where the tectonic slices of the Cretaceous age could have been trasported into the Magura Group of nappes?
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Function morphology of Alveolitinae and its dependence on the Kellwasser and other events (Tabulata, M. to U. Devonian, Moravia, CSSR)
    Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Garnet peridotite in the Moldanubian Zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
    Gasproduktion in Wildendürnbach. 17
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    General Remarks on Variscan Tectonics in the Sudetes Mts. and their Foreland
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    The genus Bulimina (Foraminifera) in the Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
    The genus Bulimina (Foraminifera) in Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geochemistry of the Devonian Basic Volcanites near Stínava (Drahany Upland, Czech Republic)
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geochemistry of the Late Devonian intermediate to acid metavolcanic rocks from the southern part of the Vrbno Group, the Jeseníky Mts. (Moravo-Silesian Belt, Bohemian Massif, Czech Republic): paleotectonic implications
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    The geological development of the West Carpathians in Moravia (Czech Republic) during Neogene time
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geologické problémy silezika
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Geology, stratigraphy and paleoenvironment of the Southhern-Moravian Flysch Belt
    Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
    Geološka zgradba južnego dela Moravskego krasa v dolini potoka Říčka
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Geotermičeskije ocenki amplitud golocenovogo poteplenija v Jevrope
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Gneisses of Polish Part of the Červenohorské sedlo Belt
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Heavy (and other) metals in three localities of industrial town
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynite- vs. Kyanite- Bearing Granulites of the Strážek Moldanubicum: Metamorphic and Structural Relationships
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    The high-pressure granulites of the Zlote unit: Sm-Nd and single grain U-Pb zircon ages from the Rychleby Mts.
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie dolování na Staroměstsku
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    The History of the Brunovistulicum : Total-Pb Monazite ages from the Metamorphic Complex
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    Hluk - Okluky Brook
    Hluk
    The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: A conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Horizontální vrt Ždánice 157H
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornictví na Tišnovsku
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Hřebenáč
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Hydrologie Moravského krasu
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Hydroxylherderit z Rožné
    Iberopora bodeuri GRANIER & BERTHOU 2002 (incertae sedis) from the Plassen Formation (Kimmeridgian-Berriasian) of the Tethyan Realm
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Iconography to the taxonomic revision of the Cretaceous to Paleogene Recurvoidinae (Foraminiferida) of the Alpine-Carpathian realm
    Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Important agglutinated foraminifers in the Miocene of Moravia and Slovakia
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Incomensurate fractionation trends in the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite at Maršíkov, Northern Moravia, Czech Republic; the role of A (F2)
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Injektáže v hornictví
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Integrated microbiostratigraphy in the Maastrichtian to Paleocene distal-flysch sediments of the Uzgruň section (Rača unit, Carpathian flysch, Czech Republic)
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretation of Electric and Electromagnetic Soundings in Anisotropic Layered Media
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    A Introduction. Moravo-Silesian Zone
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    The inverse magnetic fabric in the locality of Choryně (Flysch Belt of the Western Carpathians) and its origin
    Inverse rheological behaviour of marbles and quartzites resulting from superposed HT/LP extension on Barrovian compressional fabric
    Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
    Isolated skeletal ossicles of the crinoid family Catillocrinidae Wachsmuth et Springer, 1866 in the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Isotopic analyses and origin of CO2 in some Moravian caves
    Ivan Krystek
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Jak hluboko s georadarem?
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jan Krejčí
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Jaroslav Kokta
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jasenické mramory
    Jaspis a záhněda z okolí Velkého Meziříčí
    Javorník
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Ještě jedno jaro ...
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Jihlavský rudní obvod
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jindřich Štelcl
    Jiří Tejkal
    Joint formation in granite plutons: En echelon-hackle series on mirror fringes (Examples: South Bohemian Pluton, Czech Republic)
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    Josef Sekanina
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K problematice funerálních jeskyní
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Karel Zapletal
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Karpatská předhlubeň
    Karvinská katastrofa 1894
    Kasiterit z Kovářové
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Key Lower Palaeozoic faunas from near the Trans-European Suture Zone
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klentnice
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Kouzlo záhněd
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině
    Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Křepice
    Křída Českého masívu na Moravě
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Křištál v pravěku Moravy
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Křišťály z žulovského masívu
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Kurovické vápence
    Kuřim - old quarry near railway
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice nejen ametystová
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslides in fissured clays on the margin of the anthracolitic system's ramp valley
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Large Foraminifera of Eocene age from pebbles of the Ždánice-Subsilesian Unit of Southern Moravia
    The Last Glacial-Interglacial Temperature C ontrast Directly From the Present Subsurface Temperatures
    The late Asbian transgression in the central European Culm basins (Late Viseán, cd III alfa) : festschrift Volker Jakobshagen
    Late Campanian/Late Maastrichtian penetration of high-latitude calcareous nannoflora to the Outer Western Carpathian depositional area
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late Devonian - Early Carboniferous Foraminiferal Fauna: Zonations, Evolutionary Events, Paleobiogeography and Tectonic Implications
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in South America and Marine Offlap on other Continents
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late-orogenic magmatism in the southern Bohemian Massif - geochemical and isotopic constraints on possible sources and magma evolution
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Late Variscan and Alpine geodynamics of the Upper Silesian Coal Basin
    Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    The latteral line system of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) and the homologization of skull roof bones between tetrapods and fishes
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Libuše Češková
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Local Geodynamic Network "Sněžník"
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Loucké kameny
    Louka
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
    Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians)
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Lower Miocene bentonites of the Carpathian Foredeep in south Moravia (Czechoslovakia)
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Luhačovice - Aloiska spring
    Lužice ("Luschitz")
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Macrouridae (Teleostei, Otolithen) im Oligozän und Miozän der Zentralen Paratethys und ihre paläogeographische Bedeutung
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Magnetic fabric indication of Rhenohercynian deformations in the Silesian Zone of the NE Bohemian Massif
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in the Nízký Jeseník Mts., NE Moravia
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Magnetic properties of Lower Silesian serpentinites and some serpentinite artefacts from SW Poland and Moravia
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetostratigraphic and micropaleontological investigations along the Jurassic/Cretaceous boundary strata, Brodno near Žilina (Western Slovakia)
    Magnetostratigraphy of Jurassic-Cretaceous limestones in the Western Carpathians
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    The main phases of extension in the eastern part of the Rhenohercynian Zone
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Management obnovy hornické krajiny
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Messung des 3He/4He-Isotopenverhältnisses im Hranická Propast (Tschechische Republik)
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metabasites from the Polish part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, metamorphic history and geotectonic meaning
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Metamorphic and Structural Evolution of the Moldanubian Lower Crust - An Example of the StráĹek Moldanubicum
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic Evolution. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic Evolution. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: New tectonothermal model for the Drosendorf Window
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Metamorphic zonation and anomalously hot geothermal gradient of the Silesian domain: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Metamorphism of Amphibolites from the Polish Part of the Staré Město Zone
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Microfossil and palaeoenvironmental data on the Cenomanian/Turonian boundary in South Moravia (Czech Republic)
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Microperforate planctonic Foraminifera from the Lower Oligocene Pouzdřany Marls (Western Carpathians)
    Microproblematics from the Tithonian Limestones of the Štramberk Formation (Chitinoidella Zone)
    Microstructures, Deformation Mechanisms and Rheology of Metagabbros Deformed in Different Thermal Gradients
    Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
    Mid-Cretaceous palynomorphs from the Blansko Graben (Czech Republic): affinities to both Tethyan and Boreal bioprovinces
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts
    Middle Devonian crinoid columnals from Čelechovice in Moravia (Czech Republic)
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
    Miedzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 : Skalský Dvůr, Czechy, 20-25.6.1997
    Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Mineralogy of the Vícenice octahedrite
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z omického kamenolomu
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif
    Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan collision zones
    Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modelové oblasti
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Moldavite from Konice near Znojmo
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Das Moravikum der Thaya Kupel in Österreich - Lithologie und Metamorphose
    Das Moravikum der Thaya-Kuppel als Teil der variszisch deformierten Randzone des Bruno-Vistulikums - eine Einführung
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Moravo-Silesian region
    Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Moravské achátové geody
    Moravské křišťálové geody
    Moravské paleozoikum
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Moravské vltavíny
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Moravský porcelanit
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Morphometric analysis of a Globigerina test: Elliptic Fourier and Rotaional Fit methods comparison
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Mössbauer study of iron in some vesuvianites
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Náměšťský kámen
    Náměšťský opál
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    Nd Isotopes of Cenozoic Basalts from Northern Moravia
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Nekrolog za Rajmundem Götzem
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Němčice I
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    Neogene agglutinated foraminifers
    Neogene magnetic imprint detected in the Jurassic-Cretaceous limestone strata in the Tethyan realm
    The Neogene of the Vienna Basin
    Neogene of the Vienna Basin and Alpine-Carpathian Foredeep
    Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nesyt
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    Neue oder wenig bekannte Mikrofossilien aus dem europäischen Devon
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    New Chronological Frame from the Young Neolithic Baden Culture in Central Europe (4th Millennium). Part 2
    A new discosauriscid seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of Moravia, Czech Republic
    New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow, Czech Republic
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    New flexible Crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. Taxocrinus sp. (Crinoidea, Flexibilia) in the Middle Devonian of Moravia (Czech Republic)
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    A New Genus and Species of Boxfish (Tetraodontiformes: Ostraciidae) from the Oligocene of Moravia, the Second Fossil Representative of the Family
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminifera) described by Hanzlíková (1966, 1972 and 1973)
    New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    New SHRIMP-zircon ages for orthogneisses from the south-eastern part of the Bohemian Massif (Lower Austria)
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of synthetic analogue
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Niva a pravěké osídlení
    Niva z geotektonického pohledu
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    North Bohemian Pleistocene alluvial basins: sedimentary environments and tectonic controls
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm (25-23, Frenštát pod Radhoštěm)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    Obecný opál lokality Níhov
    Obermiozäne (Pannone) Floren aus der Molassezone Österreichs : Ihre Beziehungen zum Wiener Becken, weiteren Pannonischen Raum und nördlichen Mediterran
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Occurrence of manganous carbonate ores on stratabound Horní Benešov deposit (Northern Moravia, Czech Republic)
    Occurrence of Petrarhabdus copulatus (Deflandre) Wind and Wise in the Outer Western Carpathians
    Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary)
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
    Oldest loess accumulations of the south Moravia
    Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opálenka
    Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Organic compounds in rain water
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Ostéologie et anatomie de l'espece oligocene de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae)
    Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities
    Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32)
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Otolithes de myctophidés (poissons téléostéens) des terrains tertiaires d'Europe : révision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopel et Symbolophorus
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Palaeobiogeography of Tethyan ammonites during the Tithonian (latest Jurassic)
    Palaeobiogeography of the early Cretaceous (pre-albian) cephalopod bearing formations of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republic) and the Northern Calcareous Alps (Austria)
    Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Palaeomagnetic investigations in the Biele Karpaty Mts. Unit, Flysch Belt of the Western Carpathians
    Palaeomagnetic Investigations of the Flysch Belt of the West Carpathians
    Palaeomagnetism and palaeogeography of the Western Carpathians from the Permian to the Neogene
    Palaeomagnetism, palaeotectonics and palaeogeography of Cretaceous and Cenozoic rocks of the Western Carpathians
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    Paläobathymetrie der unterbadenischen Vortiefe in Südmähren aufgrund der Otolithenfauna
    Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
    Paleoecology and eustasy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian-North Pannonian basins
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Paleomagnetism of M.Devonian to E.Carboniferous sediments from the Drahany Upland, Moravian Zone, Bohemian Massif
    Paleomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Paleontologické nálezy
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleontologie lokality Obora
    Paleopalynology of the lower Miocene of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians
    Paleozoic Evolution of the Moravosilesian Basin
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče)
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Pararotalia aculeata (ďOrbigny, 1846) ze środkowego miocenu Paratetydy Centralnej
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Past and Present of University Education and Research of Geological Sciences in Brno
    A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    A pebble with marine fauna from the moldavite-bearing gravels near Slavětice (Czechoslovakia)
    Pedosedimentary evolution of the last interglacial and early glacial sequence in the European loess belt from Belgium to central Russia
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Periglacial features around Ruprechtov (Moravia, Czech Republic)
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Petrology and Tectonic Significance of Spinel Metaperidotites at an Interplate Thrust Boundary (Staré Město Belt)
    Petrology of amphibolites of the Polish part of the Staré Město Zone
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Petromagnetic and palaeomagnetic investigations of Jurassic-Cretaceous limestones aimed at magnetostratigraphy in the Mediterranean area
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Podzemní zásobníky plynu
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Pollen analysis of the Neogene clay sediments on NE border of the Vienna Basin in Western Carpathians
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
    A Possible palinspastic arrangement during the Jurassic in the West Carpathian territory
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Pouzdřany - wine cellars
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky)
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe