Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČSFR
Článek
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Anomalous geomagnetic fields of internal origin in Czechoslovakia
    Antonín Kříž šedesátníkem
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Biographical notes on some Bohemian and Moravian coral specialists
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine-Carpathian border zone
    Calibration of portable gamma-ray spectrometers using facilities in Czechoslovakia and Cuba
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Comprehensive results of Czechoslovak-Austrian cooperation in oil and natural gas surveying
    On the context of Quaternary arvicolid evolution: changes in community development.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    Czechoslovakia on Geological Maps
    Československá geologická periodika
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Československý uran
    Činnost chemických laboratoří
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Dálkový průzkum Země
    Desorption of zinc from soils by selected organic compounds
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Druhotné suroviny
    Důlní otřes nebo zemětřesení
    Early Oligocene floras and paleogeography of Central and Southeastern Europe: a test for a new tectonic reconstruction
    Eclogites in Czechoslovakia
    Eklogity v roce 1989
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    European long range correlations, a new phylozonation for Neogene flora in Tethys-Paratethys region and the problem of the salinity crisis, a computer program
    Explanation of the anomalous energy propagation of East Alpine transversal quakes
    The first record of pit-lines of foraminal pits in tetrapods and the problem of the skull roof bones homology between tetrapods and fishes
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Frenelopsis SCHENK: Its possible value for Cretaceous stratigraphy in Czechoslovakia
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochronologická a izotopická laboratoř
    Geofyzika
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Geologie před velkou zkouškou
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geophysical pattern of the Bohemian Massif
    Geotermálne mapy vo svete
    Granát jako průmyslový minerál
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologie
    In memoriam akademika Vladimíra Pokorného
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Inženýrská geologie
    Inženýrskogeologický průzkum v tržním hospodářství
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Jak dál v geologii?
    Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Laboratoř organické geochemie
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Mediterranean and Malvinokaffric Provinces: new data on the Upper Ordovician and Lower Silurian brachiopods
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    Middle European Belt of Magnetic Anomalies and its Geological Interpretation
    Mineralogický výzkum
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    O neotektonice
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Odpady a druhotné suroviny
    Odpovědnost k tradici geologické bibliografie
    Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi)
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys
    Paleontologie
    Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Pouštní a skalní laky
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    The present state of airborne geophysics in Czechoslovakia
    Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel
    Profesor Stanislav Chábera - sedmdesátníkem
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Půdní mapy
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    Regionální výzkum a geologické mapování
    Remarks on Cretaceous Coniferales from Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Results of the long-term cooperation between the Department of Applied Geophysics of the Charles University in Prague and the Geophysics Department of the Instituto Superior Politécnico
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
    Rýchloanalýza magnezitovej suroviny nedeštruktívnym sposobom
    Říp desetkrát přemístěný
    Sedimentární petrologie
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Slída - významný průmyslový minerál
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
    Stratigrafický výzkum
    Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Technická složka ústavu
    Trvale polysaprobní toky
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Uhličité vody v Československu
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Úvaha nad horním zákonem
    Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
    Vladimír Pokorný (1922-1989)
    Vločková slída
    Vydavatelská činnost
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Výzkum kaustobiolitů
    Výzkum malých povodí
    Výzkum metalogeneze
    Výzkum nerudních surovin
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Výzkum rud
    Výzkum životního prostředí
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa
    Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zdeněk Kotrba - šedesátníkem
    Zdroje podzemích vod pro provoz tepelných čerpadel
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity