Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Článek
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Addition to stratigraphy of Borinka Limestone in the Hainburg Mountains
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
    Alpine Metamorphism of the Tatric Late Paleozoic-Mesozoic Coverin the West Carpathians
    Alpine Tectonics Revisited: Arguments for a Two-Stage Collision from Alpine-Carpathian Junction
    Ammoniten des Desmoceratentyps aus Ablagerungen der Hauterive-Barréme-Grenze von der Lokalitaet Lietavská Lúčka bei Žilina (Westkarpaten, Križna Decke)
    Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Banisko u Poráče
    Banskobystrická měď
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Bauxite exploring methods and their results in the Strážovské vrchy Mts., NW Slovakia
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes
    Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Biostratigrafia príbelských vrstiev
    Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Biostratigrafická pozícia butkovského súvrstvia manínskej jednotky na typovom profile
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije verchnego mela Bolšogo Kavkaza (v predelach Gruzii) i Zapadnych Karpat
    Biostratigraphical and Paleoecological Characteristics of Sediments from Surrounding of Smolenice
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their Structural and Facial Development in the Alpine-Carpathian Borderzone
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Carboniferous conodonts from Brusník anticline (south Slovakia)
    Carnian terebratulid brachiopods from the Slovak Karst (SE Slovakia)
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Central Carpathian Fault System
    Cephalopod Fauna from Hybe member of Koessen Fm. in Choč Nappe (West Carpathians)
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Characteristic features of Paleoalpine and Epipaleoalpine landmass of the West Carpathians
    The characteristic paleomagnetic direction of the late Paleozoic units of the West Carpathians
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    CHKO Strážovské vrchy
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
    Comparative study of Wetterstein carbonate platforms of the easternmost Northern Calcareous Alps and West Carpathian Mountains : preliminary results
    Comparison between Two Distant Mesozoic Ophiolites : Bódva Valley Incomplete Ophiolite (Hungary) and Miraflores Ophiolite (Cuba)
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Conditions of the Rise and Hydrogeochemical Stability of Mineral Waters of the Levice Mineral Water Springs Line in the West Carpathians
    Congeria doderleini Brusina from Pannonian sediments in a loam pit of the brick plant at Pezinok
    The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
    A contribution to the tectono-magmatic history of the Moravian unit in the core of the Svratka dome
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Correlations of paleomagnetic data from Eastern Alps and Western Carpathians - discussion
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Cyclostome bryozoans from the late Triassic (Rhaetian) of the West Carpathians, Czechoslovakia
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Development of metamorphism in the Gemeric/Veporic contact zone (Western Carpathians)
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    The discovery of a Callovian radiolarian association in the Upper Posidonia beds of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Doc. Dr. Ján Seneš,DrSc. - the father of Paratethys - 65 years old
    Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Dolomit jako sklářská surovina
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
    The effect of mechanical activation on the thermal decomposition of chalcopyrite
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin
    Evolution of Meliata-Hallstatt Rift and its Significance for Early Evolution of Alps and Western Carpathians
    Evolution of Metamorphism and Granitoid Magmatism of the Malé Karpaty Mts.
    Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
    Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
    Evolution of the Western Carpathian suture zone - principal geotectonic events
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geochemistry of flysch sediments and its applications in geological interpretations
    Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geodynamic Evolution of the West Carpathians during the Neogene
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geológia a životné prostredie
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Geologické zajímavosti Vychylovky
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Granitoids of the Malá Fatra and Veĺká Fatra Mts. Rb/Sr isochron geochronology (Western Carpathians)
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Hauterivian radiolarian association from the Lúčkovská Formation, Manín Unit (Mt. Butkov, Western Carpathians)
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska
    High density fluid inclusions of magmatic water in phenocrysts from rhyolite of the Štiavnica Stratovolcana (Central Slovakia)
    High sedimentation rates and thicknesses of the Neogene in the Circummediterranean area; application of results of the IGCP No.25 part 4.
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Hornolehotský kras Horehronského podolia
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    The influence of rocks on the dynamic characteristic of elastic waves
    Influence of Water Dynamics Upon Changes of Ecosystems (Rohožník, Badenian)
    Ing. Arpád Abonyi, šest´desiatročný
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Inheritance or tectonic Adjustment?
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Isotopic compositions of oxygen and carbon in selected Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jánošíkova skala
    Jaskyňa na Kečovských lúkach
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jaskyne na Katovej skale vo Velkej Fatre
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
    K mape typov reliéfu E. Mazúra
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Kras manínského bradla
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Kremnické rudné pole
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kvalita podzemných vôd
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Late Paleogene Stress Field, Tectonic and Sedimentation in the Bakony and the Western Carpathians (North Pannonian Block); a Response to Oblique Collision
    Late Variscan-Alpine Structure of the North-Veporic Zone in the Central Western Carpathians
    Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
    Magnetic minerals, an origin of RMP and palaeomagnetism of volcanic rocks
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts.
    Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
    Megasporen, Fruechte und Samen aus jungneogenen Ablagerungen der Slowakei
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Mesozoic and Tertiary Volcanism in Relation to the Pieniny Klippen Belt
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians - a tentative model
    Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorphic conditions of the Veporic Unit in the Western Carpathians
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metamorphic evolution of the Veporicum (contribution to possible correlation with the Eastern Alps)
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Metamorphic processes in paragneisses from the Suchý and Malá Magura Mts. (the Western Carpathians)
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
    Microfloristic characterization of the Pontian from Slovakia
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Migrácia iónov amónia, draslíka a nitrátov v pôdnych kolónach
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Naftová konference v Luhačovicích
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Několik nových korálů ze Slovenska
    Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Neogene Tectonics and Paleostress Changes in the Czechoslovakian Part of the Vienna Basin
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Netradičné podnikanie banských organizácií
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    A new Triassic scleractinian coral from the High Tatra Mountains (Western Carpathians, Czecho-Slovakia)
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    The Noetsch-Veitsch-North gemeric zone of Alps and Carpathians: correlation, paleogeography and significance for Variscan orogeny
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Oblique Neogene Subduction of the European Plate Beneath the Vienna Basin
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Occurrence of Albian radiolaria in the underlier of the Vienna Basin
    Occurrence of species Boehlensipollis hohli W.Kr. 1962 in Oligocene of West Carpathians in Slovakia
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    On Origin of Mountain Arcs in Northern Alpine System of Europe
    Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Outer West Carpathian Geostructures and their Forming by Plate Tectonic Mechanisms
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    Paleobiografia amonitov pliensbachu Západných Karpát
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Paleomagnetic investigation on Late Cretaceous-Cenozoic sediments from the NW part of the Pannonian Basin
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Paleomagnetic Investigations on Late Cretaceous Cenozoic Sediments from the NW Part of the Pannonian Basin
    Paleomagnetic stratigraphy and Iridium abundance of the Cretaceous-Tertiary boundary at Žilina, Slovakia
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
    Pamätná madaila profesorovi Jánovi Pettkovi
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
    Petrogenesis of gneisses and granitoids from the Strážovské vrchy Mts
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Phanerozoic History of the Western Carpathian Area: Multiple Crustal Stretching, Stacking and Splitting
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Plant microfossils from the Tomanová formation, Slovakia
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians)
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Pontien in der Tschechoslowakei
    The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)
    Poznámky k protolitu a metamorfóze svorov kohútského kryštalinika
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Pozoruhodné akcesórie v gemerických granitoch
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia)
    Precambrian in the Alpine Belt of the West Carpathians
    Predbežná správa o náleze karbónskej konodontovej mikrofauny vo vrte BRU-1 pri Brusníku
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Predúprava haldovaných oceliarenských slinkov pre osírovanie spalín
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    Priabonian (Late Eocene) Cyclostomata Bryozoa from the Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Príspevok k mikrobiostratigrafii bradla Kozinec
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Problém príslušnosti mikrofosílií Globochaete LOMBARD 1945: Zvyšky kokálnych či sifonálnych rias?
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Problems of Western Carpathian Cretaceous biostratigraphy on the basis distribution of planctonic foraminifers
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Propose of the new mode classification of the granitoid rocks from Western Carpathians
    Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    Provincionality of the Jurassic-Lower Cretaceous Dasycladacean Algae and Large Foraminifera and its Implication in the Western Tethyan Palinspastic Schemes
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Pseudokrasové javy Polany
    Quelques Scléractiniaires nouveaux de la Slovaquie (Crétacé et Paléogene, Tchécoslovaquie)
    The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia
    Radiolaria from cherts of the Kališčo Limestone Formation of the Manín unit (Butkov, West Carpathians)
    Radiolarian microfauna from radiolarites of the Varín part of the West Carpathian Klippen Belt
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Rb-Sr isochrone dating of granitoids from Tríbeč Mts
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    Remarks on the biostratigraphy on the Butkov Formation in the Manín sequence
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Results of preliminary studies of the molluscan fauna from the Rohožník locality
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Rock magnetism and borehole magnetic measurements
    The role of the epi-Variscan basement in the Alpidic tectonic evolution of the Central Western Carpathians
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.14
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Skálie v CHKO Kysuce
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Some remarks to an emplacement mechanism of the West Carpathian paleo-Alpine nappes
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Spodný trias na komárňanskej kryhe
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Springs in the Low Carpathians: comparison of two classifying criteria
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Strážce kaňonu
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Svahové deformácie na Hornej Nitre
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Syn-Lithification Tectonic Deformation in the Flysch of the Western Outer Carpathians(Poland)
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Tertiary Evolution of the Intra-Carpathian Area: a Model
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Lubietová, Czechoslovakia
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians
    Trace Fossil Correlation in Small Flysch Basin
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Transition from Convergence to Escape: Field Evidence from the West Carpathians
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Travertíny Slovenska
    Travertíny v stavebnej praxi
    Late Triassic foraminifers from profile Turík, well Závod-81 and locality Ráztoka (West Carpathians)
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts
    U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
    Über eine triadische Tiefwasserfazies (Radiolarite, Tonschiefer) in den Nördlichen Kalkalpen - ein Vorbericht
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Upper Cretaceous through Paleogene Evolution of Magura Basin
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
    Urgon Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Urgonian facies in the West Carpathians
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    V. slovenská geologická konferencia
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Vienna and Pannonian Basin in Central Europe : Comparison of Neogene Sedimentation and Tectonics
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Východiská technickej politiky geologických podnikov na Slovensku
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Významný progres scheelitovej flotácie
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Were the Outer Polish Carpathian Basins Floored by Alpine Oceanic Crust?-Evidence from Heavy Minerals
    The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Zardinophyllum (Scleractinia) from the Upper Triassic of the Central Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu
    Zaujímavé skalné útvary
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika
    Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok
    Zur biostratigraphischen Gliederung des Neogens des ostslowakien Beckens
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno