Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
Článek
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Bericht 2007 über Revisionsarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der Geologischen Bundesanstalt
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Kadaňská hlinka
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Komořanské jezero Lake
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Labský důl Valley
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Milion let jezera
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Úpravna důlních vod Svatava
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny