Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Český kras
Článek
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Chráněná území geologického významu
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Czech-Slovakian Traverse
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologický podklad a vývoj
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Jak druhy vymírají
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů?
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Krasové prameny Českého krasu
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Problematika Tetínské vyvěračky
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994