Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Chomutov
Článek
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Czech Republic and Slovak Republic
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Ein Chamäleonfund aus dem unteren Orleanium des Braunkohlen - Tagebaus Merkur-Nord (Nordböhmen)
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe During the Miocene
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    New eomyid genus and species from the early Miocene (MN zones 3-4) of Europe and Japan related to Apeomys (Eomyidae, Rodentia, Mammalia)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken