Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Jizerské hory (Česko a Polsko)
Článek
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Přírodní památka Černá Desná
    Rašeliništní jezera Česka
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska