Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Karviná
Článek
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karvinská katastrofa 1894
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Management obnovy hornické krajiny
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminifera) described by Hanzlíková (1966, 1972 and 1973)
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Some peculiar rugose coral taxa from Upper Serpukhovian strata of the Czech Republic
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde