Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Labe (Česko a Německo)
Článek
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Zatížení Labe DDT