Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Malé Karpaty
Článek
    Addition to stratigraphy of Borinka Limestone in the Hainburg Mountains
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Evolution of Metamorphism and Granitoid Magmatism of the Malé Karpaty Mts.
    Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts.
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Miocene Faulting and Block Rotation (Malé Karpaty Mts.,Brezovské Karpaty Mts.)
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
    Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Springs in the Low Carpathians: comparison of two classifying criteria
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)