Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Morava (Česko)
Článek
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    40 let ložiska Kostelany
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Advances in cave aerosol research
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge
    Antonín Ivan (60)
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Application of the 2-D resistivity tomography, electromagnetic profiling method and soil thermometry for a remedy of the existing road endangered by the slope instability, shallow caves and other inhomogenities in the karst area
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Articulated exoskeleton of the Trilobite Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 in the Moravian Karst (Trilobita, Czech Republic)
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň)
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotity třebíčského plutonu
    Bivalve ecology drives biodiversity - early rudist "reefs" on Tithonian-Berriasian carbonate platforms
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the "bryozoan event" in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic)
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Bryozoan fauna from Steinebrunn (Lower Austria, Badenian) - a revision to establish a basis for comparisons with Moravian faunas
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Cetechovické mramory
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of its echinoderm fauna
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Comparison of the deep-water and shallow-water Middle Badenian (Miocene) foraminiferal associations - taphonomic analysis
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Čertova pec a její fauna
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Decapods from Jurassic (Oxfordian) sponge megafacies of Dobrogea, Romania and reconsideration of Nodoprosopon Beurlen, 1928
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Devonian filter-feeding sharks
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae)
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dohmiella Lütke 1990 (Trilobita) a valid proetid genus, with two new species from Belgium and Germany
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Důlní degazace v OKR
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, Late Tournaisian to Early Viséan (Mississippian)
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 9., Hippotherium (Mammalia, Equidae)
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    The Ernstbrunn Limestone and Klentnice Beds (Kimmeridgian to Berriasian; Waschberg-Ždánice Unit; NE Austria and SE Czech Republic) and their fauna - a tale of giants and dwarfs
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
    First record of paguroid anomurans (Crustacea) from the Tithonian - lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic)
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    The geomorphological map of Brno surroundings
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    "Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity maps of the Vienna Basin
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    History of trilobite research in Moravia
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické tradice a Landek
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    I tak se chová mineralog...
    Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
    Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    In situ spores from Pennsylvanian ferns from Upper Silesian Basin (Czech Republic, Poland)
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Javoříčské jeskyně
    Jeskyně Na Turoldu
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic)
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Klinozoisit z Vernířovic
    The komplexation of mercury by humic acids
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    The Leviathaniidae - the largest pre-Cenozoic gastropods
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Lignite as a chemical raw material
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Lower crustal channel flow in hot orogens in space and time exemplified by the Variscan eastern margin
    Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Medlovické porcelanity
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Middle Badenian (Miocene) shallow water agglutinated foraminifera
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Miocene Central Paratethys stratigraphy - current status and future directions
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Miocene "Hungarocypris" species of Lake Pannon (Central and South-Eastern Europe) transferred to Herpetocyprella Dady, 1909 (Ostracoda, Cyprididae)
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Morphological disparity within Sarmatian and Pannonian populations of Cyprideis from the Vienna Basin
    Morphometrical variability of Helicosphaera ampliaperta (calcareous nannoplankton) in the Central Paratethys: biostratigraphic and paleogeographic applications
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález celestinu na Moravě
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Národní park Podyjí
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Největší podzemní bludiště
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Netradiční způsoby degazace
    Neue Cupressocrinitidae (Crinoidea) aus den mitteldevonischen Kalkmulden der Eifel (linksrheinisches Schiefergebirge, Deutschland)
    New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic)
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    A new family of Mesozoic Brachyura (Glaessneropsoidea) and reevaluation of Distefania Checchia-Rispoli, 1917 (Homolodromioidea: Goniodromitidae)
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    New findings on the geomorphology of Moravia
    A new genus of terebratulid brachiopod from the Siegenian of the Rheinisches Schiefergebirge
    New gravity map of Carpathians
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    New results of seismic exploration in Vienna Basin
    New species of Longodromitidae Schweitzer and Feldmann, 2009, from the Ernstbrunn Formation, Late Jurassic (Tithonian), Austria
    New velocity analysis in geodynamic network Sněžník based on GNSS measurement reprocessing using reprocessed IGS products
    Nine new genera and 24 new species of the Munidopsidae (Decapoda: Anomura: Galatheoidea) from the Jurassic Ernstbrunn Limestone of Austria, and notes on fossil munidopsid classification
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové objevy v Javoříčském krasu
    Nové objevy v jeskyni Výpustek
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O permskich i triasovych entomofaunach v svjazi s biogeografijej i permo-triasovym krizisom
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice)
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Opály v západním okolí Třebíče
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleoecological and biostratigraphic characteristics of Lower Badenian foraminiferal fauna from HV-5 Rybníček borehole (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
    Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic)
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Pannonian vegetation from the northern part of Vienna Basin
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Patterns of cultural variability during the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic)
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Powolne ruchy powietrza w systemach jaskiń o statycznych cechach klimatu na przykładzie Jaskini Niedźwiedziej i Jaskiń Punkevnych
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Prezentace speleologických výzkumů v expozici Větřák
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Professor Miroslav Havrlant (75)
    Project of observation station and methods of fall determination
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quaternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Rectoprotomarssonella n. gen., a new agglutinated foraminiferal genus from the Upper Cretaceous of the Carpathian Flysch
    The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Research of temperature changes of rock mass in the campus VSB-TU Ostrava
    Revision of Jurassic Homoloidea De Haan, 1839, from the Ernstbrunn and Štramberk limestones, Austria and the Czech Republic
    Revision of the genus Cyclothyreus Remeš, 1895 (Decapoda: Brachyura: Dromioidea)
    Revision of the genus Laeviprosopon Glaessner, 1933 (Decapoda: Brachyura: Homolodromioidea: Prosopidae) including two new species
    Revision of the Prosopinae sensu Glaessner, 1969 (Crustacea: Decapoda: Brachyura) including four new families, four new genera, and five new species
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řízení rizik u sesuvu
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Siegenit z dolu Staříč
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skrytá krása černého turmalínu
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sněžníkovský mramor
    Sobotínský aktinolit
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic)
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
    Straw stalactites from building constructions
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Svojanovské granáty
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Taxonomic implications and fossilization of tube ultrastructure of some Cenozoic serpulids (Annelida, Polychaeta) from Europe
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Technology, craft and industry
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
    Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Termín kulm v české geologii
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžké kovy v povodí Odry
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčský durbachitový masiv
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Two contrasting fabric patterns of olivine observed in garnet and spinel peridotite from a mantle-derived ultramafic mass enclosed in felsic granulite, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Vend na jižní Moravě?
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    The Vienna basin
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Volyň na Moravě
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech : 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vzpomínka
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zkamenělé ryby karpatských hlubin
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Znovunalezení lidé z Předmostí : vzrušující archeologická expedice do muzejních šuplíků
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura) : 24-32 Brno
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)