Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Nízké Tatry
Článek
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Cyclostome bryozoans from the late Triassic (Rhaetian) of the West Carpathians, Czechoslovakia
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Významný progres scheelitovej flotácie
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách