Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Ostrava
Článek
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Attenuation of coda wawes in the Ostrava region
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Heavy (and other) metals in three localities of industrial town
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Injektáže v hornictví
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Management obnovy hornické krajiny
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Some man-made sources of the seismic noise
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Source characterization of the Central European aerosol
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Stříbro a jeho minerály
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území