Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Článek
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Důlní degazace v OKR
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu