Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Příbram
Článek
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Brdy a geologické vědy
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Co předcházelo těžbě uranu
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    České sekundární minerály uranu
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Doly a hutě
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    FTIR microspectroscopy of some chondrites, achondrites, stony irons and lunar meteorite
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geologo-mineralogičeskije osobennosti krupnych mestoroždenij urana (na primerach Pršibramskogo i Strel'covskogo rudnych polej)
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Johannit z Příbrami
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Migracija urana v gidrotermal'nych rastvorach
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Model podzemního zásobníku plynu
    Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Nejbohatší typové lokality světa
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Nerostné suroviny
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan.. 1., Obrazovanije metasferolitov nasturana v kal'cite
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan. 2., Metasomatičeskoje vytesnenije nasturana kal'citom
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Opály na Příbramsku
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    Overcoring measurements in the Příbram mine area and their relation to the regional stress field
    Palaeogeographical controls on the Cambrian trilobite immigration and evolutionary patterns reported in the western Gondwana margin
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Paměť krajiny
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Prognozirovanije uranovych mestoroždenij v netradicionnych geologičeskich obstanovkach Vostočnogo Zabajkal'ja
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příbramské uranové ložisko
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Soil magnetometry: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Some remarks to radon problem solving
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphy and palaeoecology of the Cambrian genus Volborthella
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Útlum těžby uranu v České republice
    Variscan granitoids and uranium mineralization of the Bohemian Massif
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Vody
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Whewellit a jeho výskyty
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zoubekite, (AgPb4Sb4S10), from Cioclovina shear-zone mineralization, Romania