Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Slovensko západní
Článek
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča