Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    měření optických konstant
Článek
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter