Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    čelní hlubina
Článek
    Calculation of reserves in a lignite deposit by kriging and its comparison with classical calculation methods
    Flysch-to-molasse Transitions in the Alpine-Carpathian Region
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Vznik morfostruktury Moravské brány