Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Czech Republic
Monografie
    Blanice Graben. Field Trip 1A
    Czech Speleological Society 2001-2004
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    Český kras
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Na bruslích Českou republikou : nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin
    Permian acanthodians of the Czech Republic
    Požáry v českých zemích
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Článek
    Anatomically preserved compressions from the tuff bed of the Whestone Horizon at the Doubrava locality (Bolsovian, Late Pennsylvanian), Czech Republic
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Assessment of wind turbines impact on landscape character and landscape planning
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    B 3 - Soil and geological environment - Seismic areas in CR
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    B3-Soil and geological environment. B3.2.5 Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1, National Application Document - EUROCODE 8
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bioerosion and bioturbation of a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
    Carboniferous Euselachiid sharks of the Czech Republic
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Repulic after 1990
    Changes of the Czech Village after 1990
    Chapter 11. Climate warming in the Czech Republic: evidence stored in shallow subsurface
    Collapse Structures in the Koněprusy Area, Bohemian Karst, Czech Republic
    The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
    Controls on vegetation and hydrological history of the Upper Radnice Seam (Bolsovian) in the Kladno Coalfield
    A curse of coal? Exploring unintended regional consequences of coal energy in the Czech Republic
    Cycle Transport in Cities - Best Practices versus Brno
    Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years
    Czech Republic
    Česká postindustriální krajina
    Člověk v ohrožení
    Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    Determination of the Geoid in Europe
    Development of Railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
    Diversity and palaeoecology of Lycospora-producing arborescent Lycopsids and their spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Economic indicators of sustainable development of small towns in Moravia
    EUREF Related Activities in the Czech Republic 2006 - 2007
    Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
    Euroregions in the Czech Republic
    Euroregions in the Czech Republic
    Euroregions in the Czech Republic
    An example of Lower Palaeozoic Oichnus (Silurian, Czech Republic)
    The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
    Features of sandstone paleorelief preserved: The Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fertile fern fronds and their in situ spores from the Cenomanian of the Czech Republic
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Geoconservation in the Czech Republic and geomorphosites assessment for the geotourism and geoeducation purposes: a case study from Podyjí National Park
    Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy
    Geomagnetically induced pipe-to-soil voltages in the Czech oil pipelines during October-November 2003
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorphic development of the middle part of the Svratka River Valley
    Geomorphological aspects of landslide hazards in the Outer Western Carpathians
    Ground surface temperature history during the last 250 years from geothermal measurements in the Czech republic
    Ground surface temperature history from Czech republic
    Growth and Decline in Czech and Austrian City Regions - Divergence and Convergence in more than a Century of Urban Development
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
    Ichnofabric of nodular limestones (Devonian, Czech Republic)
    Ichnologic Note. Trilobites and Minute Ovoid Pellets in a Burrow (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas
    InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
    K modernizaci českých tíhových podkladů
    Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
    Krizové řízení a jeho modelování v GIS
    Level of sustainability in Moravian small towns
    L´enseignement de la spéléologie en République Tchéque: Historique et état actuel
    Mafic K- and Mg-Rich Magmatic Rocks from the Western Mühlviertel (Austria) Area and the Adjacent Part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mapa morfostruktur České republiky.
    Mercury distribution and speciation in soil at three contrasting sites in the Czech Republic
    Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí
    Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic
    Mladoboleslavsko
    A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic)
    Molluscan fauna from the loess series of Bohemia and Moravia
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Morphostructures in the Territory of the Czech Republic (Europe)
    Morphostructures of the Czech Republic
    Mountain agriculture in the Czech Republic: spatial changes during the period of transformation
    Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova
    Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii
    NEMETON: Decision Support System for Rockfall and Rock Slide Hazard Mitigation
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Newly identified historical tornadoes in the Czech Republic from 16th to the 20th centuries
    Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové geomorfologické členění České republiky 2005
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
    Okolí Hamru a Svébořic
    Olovo - Těžká minulost jednoho z těžkých kovů
    Ontogeny in Tertiary Frogs
    The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary: sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin, Czech Republic
    Paleoenvironmental Changes at the Carboniferous/Permian Boundary: Sedimentology and Paleontology of Lasturine Deposits, the Krkonoše Piedmont Basin (NE Bohemian Massif)
    Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky)
    Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích
    Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
    Petrology and Geochemistry of Tertiary and Cretaceous coals in the deposits of the Czech Republic
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    Privatisation and restructuring of the hard coal industry in the Czech Republic
    Problematic phosphatic plates from the Silurian-Early Devonian of Bohemia, Czech Republic
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Progress Report on Late Pennsylvanian pecopterid palaeobiology: Czech Republic-Canada
    The Prokop coal - history of a giant Early Pennsylvanian mire in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
    The revision of sphenophyllalean cones and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
    Risk assessment of deep-seated slope failures in the Czech Republic
    Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
    Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
    Rural border areas in the Moravian-Silesian Region: social and economic changes after 1990
    Rural borderland of Czechia
    Selaginella-like cones and their spores from central and western Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Settlement development in border regions of the Czech Republic
    Small towns as centers of rural micro-regions
    Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
    Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
    Stratigraphic archive of lake development in the Stephanian B of the Bohemian Massif evidence by molecular composition and pyrolytic properties of organic matter
    Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
    Šetřme pseudokrasem
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Theoretical background to sustainability issues in small towns
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
    Typology of Border regions in Czechia
    Typology of small towns
    Upper Carboniferous non-marine euselachiids of the Czech Republic
    Upper Paleozoic acanthodians of the Czech Republic
    Upper Wenlock and Lower Ludlow (Silurian) graptolites, Všeradice section, Barrandian area, Czech Republic
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
    Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Venkovské osídlení a udržitelnost
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
    Wind energy development: global demands - local controversies (A social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic)
    The "Wind Tourism" in the Czech Republic: situation and prospects
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zvláštnosti kvality života v malých městech