Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    environment
Monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Dýchat s ptáky : obyčejné text y o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
    Krátký kurz studia fosilních stop
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics
    Termination of underground coal mining and its impact on the environment
    Tři svíce za budoucnost : návody a nápady jak přežít konec světa
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
Článek
    * Lidstvo šlape zároveň na plyn i na brzdu - aerosoly a oteplení : S čistším ovzduším se svět otepluje rychleji. Skleníkové plyny totiž planetu oteplují, ale aerosoly ochlazují
    Biostratigraphie und Ablagerungsbedingungen der "Eisenbach-Gosau" am Traunsee
    Caves and nature protection: history and perspectives of mutual cooperation between Institute of Geology ASCR in Prague and Museum
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Cities Die like People Do, Oh Ferryman
    Cítime prichádzať zmenu. [Rozhovor]
    Čeká nás 30 let extrémů!
    Čínský antropocén
    Člověk a průmyslová krajina Ostravska
    Do Polabí míří bagry. Těžba štěrků by zničila nejlepší zemědělskou půdu
    DONELLA H. MEADOWSOVÁ, DENNIS L. MEADOWS a JORGEN RANDERS: Překročení mezí
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
    Dynamika některých bioparametrů ve vztahu k vnějšímu prostředí
    Ekologická těžba v koněpruské oblasti
    The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe: Austria and its Neighbors
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia)
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geografie malých oblastí
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the Middle Labe (Elbe) Valley
    Impacts of hot and cold spells differ for acute and chronic ischaemic heart diseases
    Industriální příroda - problémy, péče a ochrana
    IPPC a keramický průmysl
    JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka
    Jen přehrady nás před suchem nezachrání
    Katastrofální deště ve 14. století v Německu
    Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti
    Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem
    Kolik zbývá budoucnosti? - CO2 opět na scéně
    Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Lékař čas
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
    Nejspíš nastává éra neklidné společnosti : s geologem a esejistou Václavem Cílkem o konci levných surovin, energií a potravin či o postavení školy a učitelů
    Nový problém: globální cyklus dusíku
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    O kráse monokultur
    Ochlazení, které nepřišlo : vědci předpověděli změnu klimatu již před třiceti lety
    Ochránci pouště : je úcta k životnímu prostředí přirozená, nebo jde o módní ideologii? Příklad beduínů z egyptské pouště ukazuje, že neplatí ani jedno, ani druhé
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Open Oceans
    Paleontologie
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Pašeráci freonů
    Podzemí
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Regional geography of small towns. Case study Luhačovice
    Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu
    Rock magnetism in environmental pollution studies. Special issue
    Rozruch na rašeliništi
    Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river
    Solární oteplování
    Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí
    Stavět podle přírody nebo podle člověka?
    Symbol Prahy
    Ta povodeň neměla nastat
    Temné peníze
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Volba péče o chráněná území
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Zdroje znečištění ovzduší
    Zkušenosti s IPPC v keramickém průmyslu
    Život na (nejen) ekonomické houpačce
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice