Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    konference, kolokvia
Článek
    2. mezinárodní konference o uhlí
    4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
    5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko
    Baryt a barytová ložiska
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Black shales from the Malé Karpaty crystalline
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Celoštátna paleontologická konferencia
    Deposition of Black Shales: why, where and when? (With Special Attention to the Bohemian Massif)
    Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
    The distribution of uranium and thorium in the shales of the Barrandian Area (Central Southwestern Bohemia)
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    A general scheme of treatment of black shale samples and some results of X-ray analyses of oriented rock silices
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geofyzikálny seminár
    Geofyzikálny seminár
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
    Graphite as a source of information concerning the genesis of some deposits in the Spiš Gemer Ore Mts.
    Graphite in Shales and Schists of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Lithological and metamorphic development of carbonaceous formations in the Bohemian Massif
    Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts.
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
    Ochrana podzemních vod v USA
    Oslavy G.C. Laubeho
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    The Role of Organic Matter Rich Formations in the Metallogeny of the Bohemian Massif: an Overview
    Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Separation and study of heavy minerals from shales of the Barrandian
    Some mineralization types bound to Lower Paleozoic black shales and lydites of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    A Study of Reflectance of Dispersed Organic Matter in Selected Samples of Clay Shales from Barrandian Region
    Thermo-gravimetric analysis applied to study of carbonaceous matter extracted from metasedimentary schists of the Nízké Tatry crystalline complex
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Vulkanická skla v roce 1987
    Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)